Relacja z zebrania Zarządu z dnia 27.07.2022

Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Sprawy bieżące

Krótko omówiono statusy bieżących spraw: aktualizacja KRS – została zakończona; proces zmiany biura rachunkowego – jesteśmy w kontakcie z nowym biurem, obecnie czekamy na podesłanie propozycji umowy na prowadzenie ksiąg rachunkowych; realizacja zamówienia na koszulki klubowe – zlecono do druku, czekamy na realizację; wydanie nowych legitymacji w okresie wakacyjnym – oczekujemy na wydruk dokumentów; prace nad kalendarzami wydarzeń – uzupełniono o nowej propozycje do dyskusji w dalszej części spotkania; organizacja prelekcji – koordynacja została przekazana Katarzynie Szafarskiej; organizacja wyjazdu integracyjnego na Hejszowinie – wymagane są dodatkowe konsultacje wewnętrzne; Liga Tradowa WKW – przedstawiono status inicjacji współpracy z potencjalnymi sponsorami.

Krzysztof Zabłotny zawnioskował o opublikowanie w mediach społecznościowych informacji o organizacji grupy wsparcia przy Zarządzie Klubu oraz potrzebie rozszerzeniu zespołu medialnego. Uzgodniono, że dodatkowo w celu skoordynowania osób chętnych do pracy w tych dwóch ciałach zostanie zorganizowane dedykowane spotkanie we wrześniu. Do tego czasu konieczne jest przygotowanie założeń dotyczących działania wspomnianej grupy wsparcia oraz zasad jej funkcjonowania.

2. Nowe zasady przyjmowania osób do Klubu, komunikat o zwiększeniu składki członkowskiej

Po krótkiej dyskusji uzgodniono, iż propozycja nowych zasad kwalifikujących do przyjęcia do Klubu powinna uwzględniać, że w przypadku braku zaświadczeń o ukończonych kursach oraz braku wykazu przejść wspinaczkowych była możliwość dołączenia zestawienia tylko ze sportowej działalności górskiej (biegi górskie, działalność narciarska, górskie marsze długodystansowe na czas, etc.).

W następującym po dyskusji głosowaniu poddano uwzględniający powyższą uwagę projekt uchwały w sprawie zmiany zasad przyjmowania nowych w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

Przygotowaniem stosownego komunikatu o nowych zasadach przyjęcia oraz o zwiększeniu rocznej składki członkowskiej (do dystrybucji na stronie, mediach społecznościowych oraz drogą e-mail) zajmą się Katarzyna Tomsia oraz Wojciech Moczulski.

3. Kalendarz wydarzeń na okres od września 2022 r. do marca 2023 r.

Przeprowadzono dyskusję nad wydarzeniami, które są planowane na wspomniany okres. Ustalono, że dokładne terminy prelekcji w Klubie będą publikowane dopiero na miesiąc przed ich organizacją.