Relacja z zebrania Zarządu z dnia 11.07.2022

Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Sprawy bieżące

Każdy z członków Zarządu przedstawił stan obecnie nadzorowanych przez daną osobę prac. Poinformowano m.in. o stanie aktualizacji KRS (wpis jeszcze nie został wykonany), zmianie biura rachunkowego (prowadzone są prace mające na celu przejęcie obsługi księgowej klubu przez nowe biuro) oraz o skompletowaniu nagród na obecnie trwającą edycję Ligi Tradowej WKW.

Katarzyna Tomsia zwróciła uwagę, że konieczne jest wypracowanie z zaprzyjaźnionymi sklepami górskimi sposobu na potwierdzanie przysługujących klubowiczom zniżek w przypadku realizowania zakupów on-line. Krzysztof Zabłotny poruszył także temat zorganizowania grupy wspierającej Zarząd w pracach w ramach działalności Klubu oraz poinformował o przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami z innymi klubów wysokogórskich w sprawie stosowanych przez nich strategii działania.

2. Zwiększenie wysokości składek członkowskich

Wojciech Moczulski przedstawił zebranym informacje na temat stanu konta Klubowego, a także możliwości finansowania inicjatyw statutowych w oparciu o symulacje oparte o kilka scenariuszy (różne poziomy fluktuacji w liczbie członkostw, zmiany w kosztach prowadzenia działalności Klubu itp.). Wspólnie stwierdzono, że w obecnej sytuacji, zakładając mimo wszystko relatywnie niski wzrost kosztów prowadzenia działalności Klubu, oraz przy obecnych źródłach pozyskiwania środków, zapewnienie stabilności finansowej Klubu oraz jednoczesne zwiększenie nakładów na cele statutowe będzie niemożliwe do zrealizowania na przestrzeni co najmniej dwóch lat.

W dalszej kolejności przeprowadzono dyskusję na temat zwiększenia wysokości składki członkowskiej (stanowiącej obecnie główne źródło finansowania działalności Klubu), w ramach której zwrócono uwagę m.in. na całkowity brak jej waloryzacji na przestrzeni niemal dziewięciu lat. W wyniku rozmów ustalono, że składka członkowska zostanie zwiększona do wysokości 150,- zł rocznie (wysokość wpisowego pozostanie bez zmian) oraz że będzie ona obowiązywać w takiej samej wysokości przez cały rok. Dodatkowo ustalono, że do końca 2022 aktualni oraz zawieszeni w prawach członkowie Klubu będą mogli opłacić zaległe składki po dotychczasowej stawce (80,- zł), zaś nowa będzie obowiązywać od 1 września 2022 tylko dla nowo przystępujących osób, a od 1 stycznia 2023 już dla wszystkich.

W następującym po dyskusji głosowaniu poddano projekt uchwały w sprawie zwiększenia stawki członkowskiej na uzgodnionych zasadach.

Oddano głosów: ,,za’’ – 4 głosy, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 1 głos.

3. Budżet na działania statutowe

Przeprowadzono dyskusję na temat budżetu na realizację celi statutowych do końca marca 2022.

Mając na uwadze obecny stan finansów Klubu, ustalono, po odliczeniu szacunkowych kosztów do poniesienia do końca 2022 r., że z dostępnej do zagospodarowania puli środków konieczne jest zabezpieczenie odpowiedniej kwoty na pokrycie całościowo przewidywanych kosztów do poniesienia przez Klub w roku 2023. Pozostała część majątku zostanie w całości przeznaczona na cele statutowe, jednakże jej właściwy podział na konkretne inicjatywy będzie możliwy dopiero po ukończeniu prac nad kalendarzem wydarzeń obejmującym okres do końca marca 2023. Zostało również ustalone, że do czasu uchwalenia właściwego budżetu zostanie utrzymana na mocy dotychczasowa reguła wydatkowania środków klubowych wedle bieżących potrzeb wynikających z działalności statutowej.

W trakcie rozmowy padła propozycja utworzenia subkonta na koniec marca 2023, aby móc zacząć gromadzić tam cyklicznie, raz do roku, pewien procent środków pozyskanych w ramach wpływów na konto Klubowe, w celu zagwarantowania osobnego budżetu na przyszłe inwestycje. Temat ten zaplanowano do szerszej dyskusji w przyszłym roku.