Relacja z zebrania Zarządu z dnia 28.11.2022

Uczestnicy

Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania

Katarzyna Kozyra

Protokolant

Wojciech Moczulski

 1. Sprawy bieżące

Omówiono sprawy bieżące: wdrożenie PagaSpot (Jakub Mędrzycki poinformował o statusie prac związanych z przygotowaniem systemu do jego uruchomienia m.in. w zakresie płatności realizowanych na rzecz Klubu; Krzysztof Zabłotny poinformował o planowanym odpaleniu systemu z początkiem roku, jednakże w związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się w trakcie dyskusji, zadecydowano o dokładnym przedyskutowaniu tematu i terminu wdrożenia na dedykowanym spotkaniu), Multisport (Krzysztof Zabłotny oraz Katarzyna Tomsia przedstawili krótką aktualizację statusu w związku z obsługą programu).

Koniec dyskusji poświęcono organizacji pracy w Klubie w okresie świątecznym.

 1. Strategia działania i rozwoju Klubu

Katarzyna Kozyra zaprosiła zebranych do przedstawiania swoich przemyśleń oraz propozycji dotyczących strategii działania i rozwoju Wrocławskiego KW na najbliższe lata. Z uwagi na zakres i mnogość obszarów, które zostały poruszone w trakcie dyskusji, zadecydowano o jej kontynuacji na zebraniu Zarządu 6. stycznia 2023 r.


Relacja z zebrania Zarządu z dnia 21.11.2022

Uczestnicy

Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania

Katarzyna Kozyra

Protokolant

Wojciech Moczulski

 1. Sprawy bieżące

Omówiono sprawy bieżące: uruchomienie PagaSpot (Jakub Mędrzycki zapowiedział przystąpienie do prac jeszcze przed końcem 2022 r.), RODO (Katarzyna Kozyra przekazała, że do końca roku powinna mieć już opracowane niezbędne wytyczne dla Klubu; Wojciech Moczulski zasugerował dodatkowo skonsultowanie się w tym zakresie z kilkoma innymi zrzeszonymi klubami oraz z biurem PZA – po przygotowanych stosownych dokumentów), opracowanie warunków dofinansowania oraz regulamin prac Zarządu (Wojciech Moczulski przekazał, że prace jeszcze nie poruszyły się do przodu oraz wstępnie zadeklarował się z przygotowaniem projektów dokumentów jeszcze w grudniu b.r.), podsumowanie ankiety (podjęto decyzję, ze podsumowanie zostanie zaprezentowane na Walnym Zebraniu w ramach podsumowania działalności Zarządu za pierwszy rok kadencji), zamówienie materiałów marketingowych (Krzysztof Zabłotny przekazał, że zamówienie jest w trakcie realizacji), nowa strona klubowa (Krzysztof Zabłotny przekazał, że oczekiwany termin uruchomienia nowej strony to 1 stycznia 2023 r.).

Krzysztof Zabłotny wyszedł z inicjatywą zorganizowania spotkań z przedstawicielami klubami zrzeszonych w PZA (raz, dwa razy do roku), aby wytworzyć dodatkową przestrzeń do inkubacji inicjatyw międzyklubowych.

Na koniec poruszono sprawy organizacyjne dotyczące najbliższych wydarzeń. Zwrócono uwagę na ograniczoną liczbę kompletów kluczy do siedziby Klubu, co utrudnia logistykę np. w trakcie organizacji prelekcji. Niestety, ale przygotowanie dodatkowych kompletów będzie wymagać wymiany górnego zamka (tematem zajmie się Jakub Mędrzycki).

 1. MultiSport

Przeprowadzono dyskusję w zakresie spraw organizacyjnych programu MultiSport.

 1. Dyskusja nad strategią działania i rozwoju Klubu

Dyskusję rozpoczęto od omówienia wniosków przedstawionych na podstawie pierwszych obserwacji od momentu wprowadzenia wymagań dla kandydatów na członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. Szczególną uwagę poświęcono problemowi dystrybucji niekompletnych informacji dotyczących warunków przyjęcia, według których to bezwzględnym wymogiem przyjęcia do KW jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wspinaczki skalnej według wytycznych Polskiego Związku Alpinizmu, niezależnie od posiadanego dorobku sportowego. Katarzyna Kozyra zasugerowała, aby za pośrednictwem mediów społecznościowych upublicznić stosowną informację, która w prosty i zwięzły sposób wyjaśniałaby wszystkie obowiązujące kryteria przyjęcia. Krzysztof Zabłotny zaproponował, aby przygotować w tym celu również krótki materiał wideo.

W dalszej kolejności poruszono sprawy organizacyjne dotyczące klubowego kursu skałkowego, a w szczególności kosztów uczestnictwa dla osób niezrzeszonych jeszcze w KW. Temat ten pozostaje na razie otwarty do dyskusji.

Z uwagi na limit czasowy spotkania, znacznie wyczerpany przez wcześniejsze główne punkty spotkania, szerszą rozmowę na temat strategii działania i rozwoju KW przełożono na kolejne zebranie Zarządu.


Relacja z zebrania Zarządu z dnia 07.11.2022

Uczestnicy

Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania

Katarzyna Kozyra

Protokolant

Wojciech Moczulski

1. Sprawy bieżące

Przewodnicząca Zebrania poprosiła wszystkich o podsumowanie spraw bieżących w oparciu o prowadzoną wewnętrznie ewidencję: wykupienie ubezpieczenia O/C dla klubów (ustalono, że ubezpieczenie musi być wykupione jak najszybciej, bez oczekiwania na sfinalizowanie projektu budżetu i jego uchwalenie), budżet Klubu na okres od maja 2022 r. do marca 2023 r. (uzgodniono, że na chwilę obecną Zarząd będzie kierował się regułą wydatkowania środków klubowych według bieżących potrzeb wynikających z działalności statutowej; decyzja ta jest podyktowana przede wszystkim brakiem kompletnych kosztorysów związanych z planowanymi wydarzeniami, przy czym ustalono, że na kolejne lata stosowne projekty budżetowe będą możliwe do przygotowania w oparciu o zrealizowane projekty i zebrane doświadczenie), RODO (konieczne jest oczyszczenie lokalu klubowego z dokumentów, których nie trzeba już przechowywać, oraz zabezpieczyć wewnętrzną dokumentację przed niepowołanym dostępem), przegląd benefitów i zniżek dla Klubowiczów (temat został odłożony do dyskusji na później), przygotowanie dokumentu jasno opisującego zasady udzielania dofinansowań (przyjęto do realizacji), przedstawienie wyników ankiety klubowiczom (zostaną one przygotowane, ale ich przedstawienie będzie połączone z zebraniem dotyczącym rozszerzenia grup wsparcia przy Zarządzie), organizacja grup wsparcia przy Zarządzie (część grup jest już aktywna, dyskutowano na temat ich rozbudowy oraz powołano koordynatorów ze strony Zarządu), system gratyfikacji społeczników (temat został odłożony do dyskusji na później), „starter pack” dla nowych klubowiczów (temat został odłożony do dyskusji na później).

2. Kalendarz wydarzeń

Poruszono tematykę związaną z organizacją imprez, unifikacji i szkoleń objętych kalendarzem wydarzeń: podsumowano sprawy organizacyjne dotyczące wyjazdu do Wadi Rum, do Jordanii; przedstawiono również prośbę o zbieranie informacji o kosztach, co pozwoli wnieść wkład do szczegółowego zaplanowania budżetu na rok 2023/2024; przeprowadzono zmianę koordynatora dla wyjazdu unifikacyjnego na Słowacji organizowanego w styczniu 2023 (z  Krzysztofa Zabłotnego na Katarzynę Kozyrę); Krzysztof Zabłotny przedstawił dodatkowo pomysł i wstępne założenia odnośnie zorganizowania ligi dry-tool’owej.

3. Dyskusja nad organizacją pracy Zarządu

W ramach osobnego punktu przeprowadzono dyskusję poświęconą usprawnieniu organizacji pracy Zarządu.

4. Umowa z Benefit Systems SA

Wojciech Moczulski przedstawił swoje stanowisko odnośnie umowy z Benefit Systems SA na udostępnianie kart Multisport klubowiczom oraz zaproponował ścieżkę procesowania podobnych dokumentów zawieranych w imieniu Klubu w przyszłości. Po krótkiej dyskusji pozostali członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali przedstawioną propozycję jako formalnie obowiązującą.

5. Głosowanie w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wrocławskiego

Katarzyna Tomsia przedstawiła zebranym propozycję decyzji odnośnie kandydatów na członkinie i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, co do których pojawiły się wątpliwości w zakresie spełnienia przez nich wymogów formalnych. Propozycja ta zawierała 5 odmów, przyjęcie 2 nowych osób oraz skierowanie prośby do 1 osoby o podesłanie kompletnego wykazu przejść. Po dyskusji poddano ją głosowaniu.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.


Głosowanie Zarządu z dnia 6.10.2022 w sprawie wykupienia dedykowanego hostingu oraz szablonu graficznego na potrzeby zbudowania nowej strony WWW Klubu

Zarząd głosował w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) celem wykupienia dedykowanego hostingu oraz szablonu graficznego na potrzeby zbudowania nowej strony WWW Klubu.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 6/10/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

 • ,,za” – 5 głosów,
 • ,,przeciw” – 0 głosów,
 • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.

Głosowanie Zarządu z dnia 5.10.2022 w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Zarząd głosował w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, które spełniły wszystkie wymogi formalne.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 5/10/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

 • ,,za” – 5 głosów,
 • ,,przeciw” – 0 głosów,
 • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.
 • Zarząd głosował w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 4/07/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

 • ,,za” – 5 głosów,
 • ,,przeciw” – 0 głosów,
 • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.

Głosowanie Zarządu z dnia 28.09.2022 w sprawie zakupu wieńca na pogrzeb Andrzeja Sokołowskiego

Zarząd głosował w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 400 zł (czterysta złotych) w celu zakupu wieńca na pogrzeb Roksany Knapik i Andrzeja Sokołowskiego.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 28/09/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

 • ,,za” – 5 głosów,
 • ,,przeciw” – 0 głosów,
 • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.

Głosowanie Zarządu z dnia 21.09.2022 w sprawie dofinansowania imprezy integracyjnej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Zarząd głosował w sprawie przeznaczenia środków w wysokości 300 zł (trzystu złotych) celem dofinansowania imprezy integracyjnej Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, planowanej w dniach 23-25 września 2022 r.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 21/09/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

 • ,,za” – 5 głosów,
 • ,,przeciw” – 0 głosów,
 • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.

Relacja z zebrania Zarządu z dnia 12.09.2022

Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Najbliższe spotkanie w Klubie z Zarządem

Omówiono plan najbliższego spotkania w siedzibie Klubu, na którym poruszana będzie tematyka formowania grup wsparcia przy Zarządzie.

2. Głosowanie w sprawie dofinansowania wyjazdu eksploracyjnego dla Aleksandry Przybysz

Zarząd głosował nad przyznaniem 1000 zł (tysiąca złotych 00/100) dofinansowania dla Aleksandry Przybysz na potrzeby wyjazdu eksploracyjnego do Armenii, którego celem jest otworzenie nowych dróg wielowyciągowych w parku narodowym Dilijan.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

3. Wniosek PZA o wsparcie wystąpienia o odznaczenia państwowe – stanowisko Zarządu

Zarząd jednogłośnie zadecydował o poparciu wniosku.

4. Usprawnienie procesu decyzyjnego obejmującego rozpatrywanie wniosków o przyjęcia nowych osób do Klubu

Kasia Tomsia oraz Krzysztof Zabłotny zobowiązali się do przygotowania propozycji usprawnień procesu obejmującego podejmowanie decyzji o przyjęciu danej osoby do Klubu na podstawie przesłanych do Zarządu informacji przez kandydata.

5. Współpraca w ramach projektu „Góry Młodym”

Wojciech Moczulski przedstawił w skrócie propozycję projektu autorstwa Doroty Kolończyk, która wpłynęła na skrzynkę pocztową klubu oraz zaproponował spotkanie z autorką projektu. Po krótkiej dyskusji Zarząd podjął chęć zorganizowania spotkania w formule on-line w celu przedyskutowania założeń i programu projektu.


Głosowanie Zarządu z dnia 6.09.2022 w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Zarząd głosował w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 6/09/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

 • ,,za” – 5 głosów,
 • ,,przeciw” – 0 głosów,
 • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.