Relacja z zebrania Zarządu z dnia 07.11.2022

Uczestnicy

Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania

Katarzyna Kozyra

Protokolant

Wojciech Moczulski

1. Sprawy bieżące

Przewodnicząca Zebrania poprosiła wszystkich o podsumowanie spraw bieżących w oparciu o prowadzoną wewnętrznie ewidencję: wykupienie ubezpieczenia O/C dla klubów (ustalono, że ubezpieczenie musi być wykupione jak najszybciej, bez oczekiwania na sfinalizowanie projektu budżetu i jego uchwalenie), budżet Klubu na okres od maja 2022 r. do marca 2023 r. (uzgodniono, że na chwilę obecną Zarząd będzie kierował się regułą wydatkowania środków klubowych według bieżących potrzeb wynikających z działalności statutowej; decyzja ta jest podyktowana przede wszystkim brakiem kompletnych kosztorysów związanych z planowanymi wydarzeniami, przy czym ustalono, że na kolejne lata stosowne projekty budżetowe będą możliwe do przygotowania w oparciu o zrealizowane projekty i zebrane doświadczenie), RODO (konieczne jest oczyszczenie lokalu klubowego z dokumentów, których nie trzeba już przechowywać, oraz zabezpieczyć wewnętrzną dokumentację przed niepowołanym dostępem), przegląd benefitów i zniżek dla Klubowiczów (temat został odłożony do dyskusji na później), przygotowanie dokumentu jasno opisującego zasady udzielania dofinansowań (przyjęto do realizacji), przedstawienie wyników ankiety klubowiczom (zostaną one przygotowane, ale ich przedstawienie będzie połączone z zebraniem dotyczącym rozszerzenia grup wsparcia przy Zarządzie), organizacja grup wsparcia przy Zarządzie (część grup jest już aktywna, dyskutowano na temat ich rozbudowy oraz powołano koordynatorów ze strony Zarządu), system gratyfikacji społeczników (temat został odłożony do dyskusji na później), „starter pack” dla nowych klubowiczów (temat został odłożony do dyskusji na później).

2. Kalendarz wydarzeń

Poruszono tematykę związaną z organizacją imprez, unifikacji i szkoleń objętych kalendarzem wydarzeń: podsumowano sprawy organizacyjne dotyczące wyjazdu do Wadi Rum, do Jordanii; przedstawiono również prośbę o zbieranie informacji o kosztach, co pozwoli wnieść wkład do szczegółowego zaplanowania budżetu na rok 2023/2024; przeprowadzono zmianę koordynatora dla wyjazdu unifikacyjnego na Słowacji organizowanego w styczniu 2023 (z  Krzysztofa Zabłotnego na Katarzynę Kozyrę); Krzysztof Zabłotny przedstawił dodatkowo pomysł i wstępne założenia odnośnie zorganizowania ligi dry-tool’owej.

3. Dyskusja nad organizacją pracy Zarządu

W ramach osobnego punktu przeprowadzono dyskusję poświęconą usprawnieniu organizacji pracy Zarządu.

4. Umowa z Benefit Systems SA

Wojciech Moczulski przedstawił swoje stanowisko odnośnie umowy z Benefit Systems SA na udostępnianie kart Multisport klubowiczom oraz zaproponował ścieżkę procesowania podobnych dokumentów zawieranych w imieniu Klubu w przyszłości. Po krótkiej dyskusji pozostali członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali przedstawioną propozycję jako formalnie obowiązującą.

5. Głosowanie w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wrocławskiego

Katarzyna Tomsia przedstawiła zebranym propozycję decyzji odnośnie kandydatów na członkinie i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, co do których pojawiły się wątpliwości w zakresie spełnienia przez nich wymogów formalnych. Propozycja ta zawierała 5 odmów, przyjęcie 2 nowych osób oraz skierowanie prośby do 1 osoby o podesłanie kompletnego wykazu przejść. Po dyskusji poddano ją głosowaniu.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.