Relacja z zebrania Zarządu z dnia 21.11.2022

Uczestnicy

Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania

Katarzyna Kozyra

Protokolant

Wojciech Moczulski

  1. Sprawy bieżące

Omówiono sprawy bieżące: uruchomienie PagaSpot (Jakub Mędrzycki zapowiedział przystąpienie do prac jeszcze przed końcem 2022 r.), RODO (Katarzyna Kozyra przekazała, że do końca roku powinna mieć już opracowane niezbędne wytyczne dla Klubu; Wojciech Moczulski zasugerował dodatkowo skonsultowanie się w tym zakresie z kilkoma innymi zrzeszonymi klubami oraz z biurem PZA – po przygotowanych stosownych dokumentów), opracowanie warunków dofinansowania oraz regulamin prac Zarządu (Wojciech Moczulski przekazał, że prace jeszcze nie poruszyły się do przodu oraz wstępnie zadeklarował się z przygotowaniem projektów dokumentów jeszcze w grudniu b.r.), podsumowanie ankiety (podjęto decyzję, ze podsumowanie zostanie zaprezentowane na Walnym Zebraniu w ramach podsumowania działalności Zarządu za pierwszy rok kadencji), zamówienie materiałów marketingowych (Krzysztof Zabłotny przekazał, że zamówienie jest w trakcie realizacji), nowa strona klubowa (Krzysztof Zabłotny przekazał, że oczekiwany termin uruchomienia nowej strony to 1 stycznia 2023 r.).

Krzysztof Zabłotny wyszedł z inicjatywą zorganizowania spotkań z przedstawicielami klubami zrzeszonych w PZA (raz, dwa razy do roku), aby wytworzyć dodatkową przestrzeń do inkubacji inicjatyw międzyklubowych.

Na koniec poruszono sprawy organizacyjne dotyczące najbliższych wydarzeń. Zwrócono uwagę na ograniczoną liczbę kompletów kluczy do siedziby Klubu, co utrudnia logistykę np. w trakcie organizacji prelekcji. Niestety, ale przygotowanie dodatkowych kompletów będzie wymagać wymiany górnego zamka (tematem zajmie się Jakub Mędrzycki).

  1. MultiSport

Przeprowadzono dyskusję w zakresie spraw organizacyjnych programu MultiSport.

  1. Dyskusja nad strategią działania i rozwoju Klubu

Dyskusję rozpoczęto od omówienia wniosków przedstawionych na podstawie pierwszych obserwacji od momentu wprowadzenia wymagań dla kandydatów na członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. Szczególną uwagę poświęcono problemowi dystrybucji niekompletnych informacji dotyczących warunków przyjęcia, według których to bezwzględnym wymogiem przyjęcia do KW jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wspinaczki skalnej według wytycznych Polskiego Związku Alpinizmu, niezależnie od posiadanego dorobku sportowego. Katarzyna Kozyra zasugerowała, aby za pośrednictwem mediów społecznościowych upublicznić stosowną informację, która w prosty i zwięzły sposób wyjaśniałaby wszystkie obowiązujące kryteria przyjęcia. Krzysztof Zabłotny zaproponował, aby przygotować w tym celu również krótki materiał wideo.

W dalszej kolejności poruszono sprawy organizacyjne dotyczące klubowego kursu skałkowego, a w szczególności kosztów uczestnictwa dla osób niezrzeszonych jeszcze w KW. Temat ten pozostaje na razie otwarty do dyskusji.

Z uwagi na limit czasowy spotkania, znacznie wyczerpany przez wcześniejsze główne punkty spotkania, szerszą rozmowę na temat strategii działania i rozwoju KW przełożono na kolejne zebranie Zarządu.