Uczestnicy
Komisja Rewizyjna: Andrzej Sendecki, Tomasz Sobotnicki, Wojciech Wirkijowski.

1. Dalsze ustalenia dot. zakresu prac KR.
2. Wnioski:
– Zgodnie z § 25, 2. (Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.) Należy stworzyć wstępny regulamin KR
– Spotkania powinny odbywać się cyklicznie. Niekoniecznie muszą być protokołowane. Ważniejsze wnioski powinny być protokołowane (na pewno spotkanie przed Walnymi Zebraniami)
– Członkowie KR mogą uczestniczyć w spotkaniach zarządu jako ciało doradcze (gdy zajdzie potrzeba)
– Potrzeba osobnego adresy mailowego dla KR