Regulamin – 2006

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Może w nim wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografią profesjonalnie lub amatorsko.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komitetu organizacyjnego, członkowie Jury oraz ich rodziny i osoby im najbliższe.
 5. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 4, rozumie się: rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby, pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. Z Konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane bądź opublikowane.
 7. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa wymienionych powyżej, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.

§ 4 Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę prac.
 3. Prace fotograficzne, biorące udział w Konkursie, powinny spełniać następujące wymogi:
  1. technika: dowolna
  2. format: odbitki czarno-białe lub kolorowe, na papierze fotograficznym o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 30 cm (zalecane 30 x 45 cm)
  3. zdjęcia nie mogą być oprawione
  4. pracę należy czytelnie opisać na odwrocie, podając:
   • imię i nazwisko
   • tytuł pracy
   • rok i miejsce powstania
   • technika wykonania.
 4. Prace zgłoszone do konkursu mogą mieć formę impresji, reportaży itd.
 5. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną formularz “Karta zgłoszenia” (plik w formacie doc – spakowany, plik w formacie pdf)
 6. Zgłaszając prace do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do każdej przesłanej pracy, nie naruszając praw autorskich osób trzecich, a treść prac nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zaświadczenia o autorstwie nadesłanych prac.

§ 5 Terminarz

 1. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2006r. na adres wskazany przez organizatora, tj.:
  Wrocławski Klub Wysokogórski
  skr. pocz. 989
  50-950 Wrocław 68
 2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 02.12.2006r. podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
 3. Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród może ulec zmianie.

§ 6 Jury

 1. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.
 2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele środowiska górskiego – alpiniści, grotołazi, narciarze, podróżnicy, zawodowi fotografowie:
  • Bogdan Jankowski
  • Bogumił Słama
  • Marek Arcimowicz
  • Maria i Marek Trzeciakowscy
  • Michał Jóźków
  • Przemysław Imieliński
  • Włodzimierz Szczęsny.
 3. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.

§ 7 Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
 2. I miejsce statyw Velbon Sherpa 750n, plecak K2,
  15% karta VIP HiMountain
  II miejsce plecak foto Lowepro CompuDaypack,
  śpiwór Super Pack 800, 10% karta VIP HiMountain
  III miejsce karta pamięci CF 2GB Kingston High Speed,
  plecak Garet, 10% karta VIP HiMountain
 3. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięscy, przyznawania miejsc ex aequo, jak również przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
 4. Za przyznane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 5. Nagrodę może odebrać Uczestnik Konkursu lub osoba przez niego notarialnie upoważniona.
 6. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odbierze nagrody w ciągu 60 dni od daty uroczystego wręczenia nagród, nagroda przechodzi na własność organizatora.
 7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych organizator Konkursu może przedłużyć termin odbioru nagrody.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 2. W sprawie tej decyzji nie będą uwzględniane żadne reklamacje.

§ 9 Wystawy, publikacje prac konkursowych

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych, stronie swojego portalu internetowego, w prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 2, przysługują organizatorowi nieodpłatnie.
 3. Autorzy zdjęć nagrodzonych, zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej i zakwalifikowanych do publikacji w wydawnictwach, zostaną o tym poinformowani przez organizatora.
 4. Organizator traktować będzie zdjęcia z największą starannością, jednak nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie w transporcie pocztowym, jak i podczas ekspozycji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29.07.1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 2. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnicy, wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Uczestnika Konkursu praw autorskich innych osób.
 5. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny u organizatora oraz na stronie internetowej www.wkw.org.pl/konkurs. Zainteresowani uczestnictwem w Konkursie mogą otrzymać egzemplarz Regulaminu pocztą elektroniczną lub po przesłaniu organizatorowi koperty zwrotnej z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz do odwołania lub przerwania Konkursu.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 919-921.
 8. Przystąpienie do Konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.