Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków WKW

Koleżanki i Koledzy,

W związku z zaistnieniem w marcu 2020 r. w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19), wprowadzone obostrzenia uniemożliwiły nam, obok spotkań i prelekcji, organizację Walnych Zebrań, w tym przeprowadzenia wyborów nowych Władz Klubu, co powinno mieć miejsce w 2021 r. Zgodnie z nowelizacją stosownej ustawy kadencja obecnych Władz uległa przedłużeniu do czasu odwołania ww. stanu [1], jednakże mając na względzie obecny stan spraw klubowych, konieczne jest przeprowadzenie wyborów wcześniej.

Informujemy tym samym, iż Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego będzie miało miejsce 18 maja 2022 r., o godz. 19:00 (w pierwszym terminie) w siedzibie Klubu na ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu. W razie braku wymaganej statutem liczby obecnych członków, drugi termin wyznaczony jest na godzinę 19:15 tego samego dnia.

Tematami przewodnimi zbliżającego się SWWZC WKW będą przede wszystkim wybory nowych władz Klubu oraz wybory delegatów na zjazdy PZA. Szczegółowy porządek obrad wraz z regulaminem znajdują się w załącznikach do komunikatu wysłanego do członkiń i członków e-mail’em oraz na forum klubowym.

Przewidujemy, że zebranie zajmie od 2 do 3 godzin, w zależności od postępu prac, dyskusji oraz od liczby wniosków, które zostaną przedłożone do Komisji Wnioskowej. Sprawozdania z działalności Władz WKW oraz sprawozdania finansowe postaramy się dostarczyć Wam przed terminem Walnego Zebrania drogą elektroniczną, aby możliwie jak najwięcej czasu było dostępne na sprawy związane z wyborami nowych władz oraz delegatów.

Przypominamy, że prawo głosu będą mieć jedynie te osoby, które nie zalegają ze składkami członkowskimi. W miarę możliwości zabierzecie ze sobą swoje legitymacje oraz długopisy.

Praktyka ostatnich dwóch lat pokazała, że nie da się przewidzieć, co będzie się działo na wiosnę, jednakże zakładamy, że mimo wszystko będziemy mieć możliwość spotkania się w zaproponowanym terminie.

Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

[1] Dziennik Ustaw Sejmu RP, Prawo o stowarzyszeniach, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890200104/U/D19890104Lj.pdf, rozdział 2, punkt 1f.