§ 1 Organizator

 1. Organizatorem konkursu „Liga Tradowa WKW” jest Wrocławski Klub Wysokogórski z siedzibą przy ul.
  Sokolniczej 40/1, 53-660 Wrocław nazywany w dalszej części Organizatorem.

§ 2 Czas trwania

 1. Konkurs trwa od 13 kwietnia do 13 października 2024 roku.
 2. O dacie i miejscu finału konkursu „Liga Tradowa WKW” poinformujemy w późniejszym terminie w notkach
  prasowych oraz emailem do każdego uczestnika konkursu.

§ 3 Uczestnicy i zgłoszenia

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która potrafi uprawiać wspinaczkę zgodnie z
  zasadami bezpiecznej asekuracji i której stan zdrowia pozwala na pokonywanie dróg wspinaczkowych w
  skałkach.
 2. Organizator zwraca uwagę, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym, niosącym ryzyko utraty zdrowia lub życia nawet przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa. Każdy z uczestników wspina się na własną
  odpowiedzialność. Uzupełnienie wykazu przejść jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o
  zaakceptowaniu ryzyka związanego z uprawianiem wspinaczki opisanego powyżej.
 3. Konkurs jest przeprowadzony w formule fair play. Jego głównym celem jest zgromadzenie wykazu przejść
  dróg tradowych z listy będącej częścią niniejszego regulaminu. Do wykazu należy wpisać jedynie przejścia
  wykonane w trakcie trwania konkursu.
 4. Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez dodanie pierwszego przejścia do tabeli przejść na stronie Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.
 5. Rejestracja oraz dodanie przejścia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Wrocławski Klub
  Wysokogórski danych osobowych uczestnika. Dane te będą wykorzystywane przy tworzeniu i publikowaniu
  rankingu “Ligi Tradowej WKW”, mogą zostać też wymienione w oficjalnych relacjach z imprezy.
 6. Dołączając do konkursu, uczestnik oświadcza, że zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 4 Zasady rywalizacji

 1. Przed rozpoczęciem rywalizacji opublikowana zostanie lista dróg, które będą brane pod uwagę w trakcie rywalizacji.
 2. Każda droga ma przypisaną bazową ilość punktów jaką można otrzymać za jej przejście. Wybrane drogi ze
  względu na długość, charakter lub skomplikowaną asekurację są premiowane dodatkowym bonusem. Fakt ten
  oraz wysokość premii punktowej znajduje się w odpowiedniej rubryce przy nazwie drogi.
 3. Droga zostaje zaliczona, jeśli zostanie ona w całości poprowadzona (dotyczy to również dróg wielowyciągowych), bez obciążania przelotów oraz zakładając wszystkie przeloty podczas finalnego prowadzenia. Dopuszczalne style to: OS, Flash, RP. Przejście na wędkę nie jest zaliczane jako przejście konkursowe.
 4. Dopuszczalne jest korzystanie ze stałych punktów na drodze (również ringów), pod warunkiem, że należą one do danej drogi. Nie wolno korzystać ze stałych punktów asekuracyjnych należących do innej drogi.
 5. Punkty za drogę wspinaczkową przyznawane są na podstawie trudności drogi, stylu przejścia oraz
  rozbieżności między zadeklarowanym rekordem życiowym RP, a trudnością danej drogi. Punktacja będzie
  wyliczana według następującego wzoru:

  𝑃𝑈 = 𝑚𝑎𝑥(𝑃𝑇, 𝑃𝑆 − 1.5)
  𝑃 = 𝑚𝑎𝑥(0, (𝐴 − (𝑃𝑈 − 𝑇𝐷) × 15 + 𝐵) × 𝑆)

  gdzie:
  • PU – poziom uczestnika
  • PT – poziom tradowy – maksymalny poziom trudności drogi tradowej zrobionej przez uczestnika w
   przeciągu ostatnich 3 lat (na dzień rozpoczęcia danej edycji ligi),
  • PS – poziom sportowy – maksymalny poziom trudności drogi sportowej zrobionej przez uczestnika w
   przeciągu ostatnich 3 lat (na dzień rozpoczęcia danej edycji ligi),
  • P – ilość punktów, którą otrzymuje uczestnik,
  • A – bazowa ilość punktów za daną drogę,
  • TD – poziom trudnośc drogi,
  • B – bonus,
  • S – współczynnik za styl (RP: S = 1, OS/FL: S = 1,25)

Tabela przeliczników poziomu wspinaczkowego na wartość dostępna jest poniżej:

WycenaWartośćWycenaWartośćWycenaWartość
III3VI.17VI.4/4+10.25
III+3.5VI.1+7.5VI.4+10.5
IV4VI.28VI.4+/510.75
IV+4.5VI.2/2+8.25VI.511
V5VI.2+8.5VI.5/5+11.25
V+5.5VI.2+/38.75VI.5+11.5
VI-5.75VI.39VI.612
VI6VI.3/3+9.25VI.6+12.5
VI+6.5VI.3+9.5
VI+/16.75VI.410

Przykład 1:

Uczestnik deklaruje poziom sportowy VI.4, poziom tradowy VI.2 i robi OS drogę o wycenie VI.1, mającą 115
punktów z bonusem 5pkt.:

𝑃 = 𝑚𝑎𝑥(0, (115 − (𝑚𝑎𝑥(8,10 − 1.5) − 7) × 15 + 5) × 1.25) = 121.875

Przykład 2:

Uczestnik deklaruje sportowy poziom VI+, tradowy poziom VI i robi RP drogę o wycenie VI.1, mającą 115
puntków bez bonusa:

𝑃 = 𝑚𝑎𝑥(0, (115 − (𝑚𝑎𝑥(6,6.5 − 1.5) − 7) × 15) × 1) = 130

Tą samą drogę zrobił uczestnik z poziomem sportowym VI.2, poziomem tradowym VI.1 w stylu OS:

𝑃 = 𝑚𝑎𝑥(0, (115 − (𝑚𝑎𝑥(7,8 − 1.5) − 7) × 15) × 1.25) = 143.75

 1. Każdy uczestnik samodzielnie uzupełnia swoją kartę startową z zachowaniem zasad fair play.

§5 Wyniki i nagrody

 1. Przewidziano podział na następujące kategorie:
  • OPEN – klasyfikacja w kategorii damskiej i męskiej,
  • WKW – klasyfikacja w kategorii damskiej i męskiej,
  • AKTYWNOŚĆ (największa liczba pokonanych dróg).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych wyróżnień.
 3. Nagrody będą losowane wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy zgłoszą wykaz przejść zawierający
  co najmniej 20 dróg konkursowych. Aby wziąć udział w losowaniu należy być obecnym podczas finału Ligi
  Tradowej WKW.
 4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Finału Ligi Tradowej WKW. Termin i miejsce zakończenia finału zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych oraz poprzez email.

§6 Podsumowanie

 1. W przypadku wątpliwości i sytuacji spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

§7 Kontakt

 1. Pytania oraz sugestie należy kierować na adres email kw.wroclaw@gmail.com.