Wpisy związane z pracą zarządu

Relacja z zebrania Zarządu z dnia 28.11.2022

Uczestnicy

Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania

Katarzyna Kozyra

Protokolant

Wojciech Moczulski

  1. Sprawy bieżące

Omówiono sprawy bieżące: wdrożenie PagaSpot (Jakub Mędrzycki poinformował o statusie prac związanych z przygotowaniem systemu do jego uruchomienia m.in. w zakresie płatności realizowanych na rzecz Klubu; Krzysztof Zabłotny poinformował o planowanym odpaleniu systemu z początkiem roku, jednakże w związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się w trakcie dyskusji, zadecydowano o dokładnym przedyskutowaniu tematu i terminu wdrożenia na dedykowanym spotkaniu), Multisport (Krzysztof Zabłotny oraz Katarzyna Tomsia przedstawili krótką aktualizację statusu w związku z obsługą programu).

Koniec dyskusji poświęcono organizacji pracy w Klubie w okresie świątecznym.

  1. Strategia działania i rozwoju Klubu

Katarzyna Kozyra zaprosiła zebranych do przedstawiania swoich przemyśleń oraz propozycji dotyczących strategii działania i rozwoju Wrocławskiego KW na najbliższe lata. Z uwagi na zakres i mnogość obszarów, które zostały poruszone w trakcie dyskusji, zadecydowano o jej kontynuacji na zebraniu Zarządu 6. stycznia 2023 r.


Relacja z zebrania Zarządu z dnia 21.11.2022

Uczestnicy

Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania

Katarzyna Kozyra

Protokolant

Wojciech Moczulski

  1. Sprawy bieżące

Omówiono sprawy bieżące: uruchomienie PagaSpot (Jakub Mędrzycki zapowiedział przystąpienie do prac jeszcze przed końcem 2022 r.), RODO (Katarzyna Kozyra przekazała, że do końca roku powinna mieć już opracowane niezbędne wytyczne dla Klubu; Wojciech Moczulski zasugerował dodatkowo skonsultowanie się w tym zakresie z kilkoma innymi zrzeszonymi klubami oraz z biurem PZA – po przygotowanych stosownych dokumentów), opracowanie warunków dofinansowania oraz regulamin prac Zarządu (Wojciech Moczulski przekazał, że prace jeszcze nie poruszyły się do przodu oraz wstępnie zadeklarował się z przygotowaniem projektów dokumentów jeszcze w grudniu b.r.), podsumowanie ankiety (podjęto decyzję, ze podsumowanie zostanie zaprezentowane na Walnym Zebraniu w ramach podsumowania działalności Zarządu za pierwszy rok kadencji), zamówienie materiałów marketingowych (Krzysztof Zabłotny przekazał, że zamówienie jest w trakcie realizacji), nowa strona klubowa (Krzysztof Zabłotny przekazał, że oczekiwany termin uruchomienia nowej strony to 1 stycznia 2023 r.).

Krzysztof Zabłotny wyszedł z inicjatywą zorganizowania spotkań z przedstawicielami klubami zrzeszonych w PZA (raz, dwa razy do roku), aby wytworzyć dodatkową przestrzeń do inkubacji inicjatyw międzyklubowych.

Na koniec poruszono sprawy organizacyjne dotyczące najbliższych wydarzeń. Zwrócono uwagę na ograniczoną liczbę kompletów kluczy do siedziby Klubu, co utrudnia logistykę np. w trakcie organizacji prelekcji. Niestety, ale przygotowanie dodatkowych kompletów będzie wymagać wymiany górnego zamka (tematem zajmie się Jakub Mędrzycki).

  1. MultiSport

Przeprowadzono dyskusję w zakresie spraw organizacyjnych programu MultiSport.

  1. Dyskusja nad strategią działania i rozwoju Klubu

Dyskusję rozpoczęto od omówienia wniosków przedstawionych na podstawie pierwszych obserwacji od momentu wprowadzenia wymagań dla kandydatów na członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego. Szczególną uwagę poświęcono problemowi dystrybucji niekompletnych informacji dotyczących warunków przyjęcia, według których to bezwzględnym wymogiem przyjęcia do KW jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wspinaczki skalnej według wytycznych Polskiego Związku Alpinizmu, niezależnie od posiadanego dorobku sportowego. Katarzyna Kozyra zasugerowała, aby za pośrednictwem mediów społecznościowych upublicznić stosowną informację, która w prosty i zwięzły sposób wyjaśniałaby wszystkie obowiązujące kryteria przyjęcia. Krzysztof Zabłotny zaproponował, aby przygotować w tym celu również krótki materiał wideo.

W dalszej kolejności poruszono sprawy organizacyjne dotyczące klubowego kursu skałkowego, a w szczególności kosztów uczestnictwa dla osób niezrzeszonych jeszcze w KW. Temat ten pozostaje na razie otwarty do dyskusji.

Z uwagi na limit czasowy spotkania, znacznie wyczerpany przez wcześniejsze główne punkty spotkania, szerszą rozmowę na temat strategii działania i rozwoju KW przełożono na kolejne zebranie Zarządu.


Relacja z zebrania Zarządu z dnia 07.11.2022

Uczestnicy

Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania

Katarzyna Kozyra

Protokolant

Wojciech Moczulski

1. Sprawy bieżące

Przewodnicząca Zebrania poprosiła wszystkich o podsumowanie spraw bieżących w oparciu o prowadzoną wewnętrznie ewidencję: wykupienie ubezpieczenia O/C dla klubów (ustalono, że ubezpieczenie musi być wykupione jak najszybciej, bez oczekiwania na sfinalizowanie projektu budżetu i jego uchwalenie), budżet Klubu na okres od maja 2022 r. do marca 2023 r. (uzgodniono, że na chwilę obecną Zarząd będzie kierował się regułą wydatkowania środków klubowych według bieżących potrzeb wynikających z działalności statutowej; decyzja ta jest podyktowana przede wszystkim brakiem kompletnych kosztorysów związanych z planowanymi wydarzeniami, przy czym ustalono, że na kolejne lata stosowne projekty budżetowe będą możliwe do przygotowania w oparciu o zrealizowane projekty i zebrane doświadczenie), RODO (konieczne jest oczyszczenie lokalu klubowego z dokumentów, których nie trzeba już przechowywać, oraz zabezpieczyć wewnętrzną dokumentację przed niepowołanym dostępem), przegląd benefitów i zniżek dla Klubowiczów (temat został odłożony do dyskusji na później), przygotowanie dokumentu jasno opisującego zasady udzielania dofinansowań (przyjęto do realizacji), przedstawienie wyników ankiety klubowiczom (zostaną one przygotowane, ale ich przedstawienie będzie połączone z zebraniem dotyczącym rozszerzenia grup wsparcia przy Zarządzie), organizacja grup wsparcia przy Zarządzie (część grup jest już aktywna, dyskutowano na temat ich rozbudowy oraz powołano koordynatorów ze strony Zarządu), system gratyfikacji społeczników (temat został odłożony do dyskusji na później), „starter pack” dla nowych klubowiczów (temat został odłożony do dyskusji na później).

2. Kalendarz wydarzeń

Poruszono tematykę związaną z organizacją imprez, unifikacji i szkoleń objętych kalendarzem wydarzeń: podsumowano sprawy organizacyjne dotyczące wyjazdu do Wadi Rum, do Jordanii; przedstawiono również prośbę o zbieranie informacji o kosztach, co pozwoli wnieść wkład do szczegółowego zaplanowania budżetu na rok 2023/2024; przeprowadzono zmianę koordynatora dla wyjazdu unifikacyjnego na Słowacji organizowanego w styczniu 2023 (z  Krzysztofa Zabłotnego na Katarzynę Kozyrę); Krzysztof Zabłotny przedstawił dodatkowo pomysł i wstępne założenia odnośnie zorganizowania ligi dry-tool’owej.

3. Dyskusja nad organizacją pracy Zarządu

W ramach osobnego punktu przeprowadzono dyskusję poświęconą usprawnieniu organizacji pracy Zarządu.

4. Umowa z Benefit Systems SA

Wojciech Moczulski przedstawił swoje stanowisko odnośnie umowy z Benefit Systems SA na udostępnianie kart Multisport klubowiczom oraz zaproponował ścieżkę procesowania podobnych dokumentów zawieranych w imieniu Klubu w przyszłości. Po krótkiej dyskusji pozostali członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali przedstawioną propozycję jako formalnie obowiązującą.

5. Głosowanie w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wrocławskiego

Katarzyna Tomsia przedstawiła zebranym propozycję decyzji odnośnie kandydatów na członkinie i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, co do których pojawiły się wątpliwości w zakresie spełnienia przez nich wymogów formalnych. Propozycja ta zawierała 5 odmów, przyjęcie 2 nowych osób oraz skierowanie prośby do 1 osoby o podesłanie kompletnego wykazu przejść. Po dyskusji poddano ją głosowaniu.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.


Relacja z zebrania Zarządu z dnia 12.09.2022

Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Najbliższe spotkanie w Klubie z Zarządem

Omówiono plan najbliższego spotkania w siedzibie Klubu, na którym poruszana będzie tematyka formowania grup wsparcia przy Zarządzie.

2. Głosowanie w sprawie dofinansowania wyjazdu eksploracyjnego dla Aleksandry Przybysz

Zarząd głosował nad przyznaniem 1000 zł (tysiąca złotych 00/100) dofinansowania dla Aleksandry Przybysz na potrzeby wyjazdu eksploracyjnego do Armenii, którego celem jest otworzenie nowych dróg wielowyciągowych w parku narodowym Dilijan.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

3. Wniosek PZA o wsparcie wystąpienia o odznaczenia państwowe – stanowisko Zarządu

Zarząd jednogłośnie zadecydował o poparciu wniosku.

4. Usprawnienie procesu decyzyjnego obejmującego rozpatrywanie wniosków o przyjęcia nowych osób do Klubu

Kasia Tomsia oraz Krzysztof Zabłotny zobowiązali się do przygotowania propozycji usprawnień procesu obejmującego podejmowanie decyzji o przyjęciu danej osoby do Klubu na podstawie przesłanych do Zarządu informacji przez kandydata.

5. Współpraca w ramach projektu „Góry Młodym”

Wojciech Moczulski przedstawił w skrócie propozycję projektu autorstwa Doroty Kolończyk, która wpłynęła na skrzynkę pocztową klubu oraz zaproponował spotkanie z autorką projektu. Po krótkiej dyskusji Zarząd podjął chęć zorganizowania spotkania w formule on-line w celu przedyskutowania założeń i programu projektu.


Relacja z zebrania Zarządu z dnia 24.08.2022

Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Sprawy bieżące

Omówiono sprawy bieżące: zamówione przez klubowiczów koszulki zostały dostarczone na ściankę wspinaczkową Eiger, gdzie są sukcesywnie odbierane; rozpoczęto współpracę ze sklepami górskimi Skalnik (na początek w ramach Ligi Tradowej); dostępy do banku dla Prezesa Zarządu są w trakcie realizacji (posiada on obecnie konto użytkownika upoważnionego), obecnie czekamy na aktualizację stanu reprezentacji ze strony banku, aby podnieść uprawnienia dla konta użytkownika do poziomu uprawnionego reprezentanta Klubu; przedstawiono status prac organizacyjnych związanych z finałem Ligi Tradowej oraz zakończeniem letniego sezonu wspinaczkowego; zreferowano status prac dotyczących organizacji patronatów medialnych nad Ligą Tradowej oraz klubowego wyjazdu integracyjnego organizowanego na Hejszowinie.

2. Komunikaty dotyczące zwiększenia składek członkowskich oraz zmiany warunków przyjmowania nowych osób do Klubu

Omówiono treści komunikatów, które mają zostać podane do publicznej wiadomości jeszcze w tym tygodniu (do 27.08.2022 r.).

3. Kalendarz wydarzeń

Przeprowadzono dyskusję na temat kalendarza wydarzeń na najbliższe miesiące, obejmującego okres 09.2022-03.2023.


Relacja z zebrania Zarządu z dnia 27.07.2022

Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Sprawy bieżące

Krótko omówiono statusy bieżących spraw: aktualizacja KRS – została zakończona; proces zmiany biura rachunkowego – jesteśmy w kontakcie z nowym biurem, obecnie czekamy na podesłanie propozycji umowy na prowadzenie ksiąg rachunkowych; realizacja zamówienia na koszulki klubowe – zlecono do druku, czekamy na realizację; wydanie nowych legitymacji w okresie wakacyjnym – oczekujemy na wydruk dokumentów; prace nad kalendarzami wydarzeń – uzupełniono o nowej propozycje do dyskusji w dalszej części spotkania; organizacja prelekcji – koordynacja została przekazana Katarzynie Szafarskiej; organizacja wyjazdu integracyjnego na Hejszowinie – wymagane są dodatkowe konsultacje wewnętrzne; Liga Tradowa WKW – przedstawiono status inicjacji współpracy z potencjalnymi sponsorami.

Krzysztof Zabłotny zawnioskował o opublikowanie w mediach społecznościowych informacji o organizacji grupy wsparcia przy Zarządzie Klubu oraz potrzebie rozszerzeniu zespołu medialnego. Uzgodniono, że dodatkowo w celu skoordynowania osób chętnych do pracy w tych dwóch ciałach zostanie zorganizowane dedykowane spotkanie we wrześniu. Do tego czasu konieczne jest przygotowanie założeń dotyczących działania wspomnianej grupy wsparcia oraz zasad jej funkcjonowania.

2. Nowe zasady przyjmowania osób do Klubu, komunikat o zwiększeniu składki członkowskiej

Po krótkiej dyskusji uzgodniono, iż propozycja nowych zasad kwalifikujących do przyjęcia do Klubu powinna uwzględniać, że w przypadku braku zaświadczeń o ukończonych kursach oraz braku wykazu przejść wspinaczkowych była możliwość dołączenia zestawienia tylko ze sportowej działalności górskiej (biegi górskie, działalność narciarska, górskie marsze długodystansowe na czas, etc.).

W następującym po dyskusji głosowaniu poddano uwzględniający powyższą uwagę projekt uchwały w sprawie zmiany zasad przyjmowania nowych w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

Przygotowaniem stosownego komunikatu o nowych zasadach przyjęcia oraz o zwiększeniu rocznej składki członkowskiej (do dystrybucji na stronie, mediach społecznościowych oraz drogą e-mail) zajmą się Katarzyna Tomsia oraz Wojciech Moczulski.

3. Kalendarz wydarzeń na okres od września 2022 r. do marca 2023 r.

Przeprowadzono dyskusję nad wydarzeniami, które są planowane na wspomniany okres. Ustalono, że dokładne terminy prelekcji w Klubie będą publikowane dopiero na miesiąc przed ich organizacją.


Relacja z zebrania Zarządu z dnia 11.07.2022

Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Sprawy bieżące

Każdy z członków Zarządu przedstawił stan obecnie nadzorowanych przez daną osobę prac. Poinformowano m.in. o stanie aktualizacji KRS (wpis jeszcze nie został wykonany), zmianie biura rachunkowego (prowadzone są prace mające na celu przejęcie obsługi księgowej klubu przez nowe biuro) oraz o skompletowaniu nagród na obecnie trwającą edycję Ligi Tradowej WKW.

Katarzyna Tomsia zwróciła uwagę, że konieczne jest wypracowanie z zaprzyjaźnionymi sklepami górskimi sposobu na potwierdzanie przysługujących klubowiczom zniżek w przypadku realizowania zakupów on-line. Krzysztof Zabłotny poruszył także temat zorganizowania grupy wspierającej Zarząd w pracach w ramach działalności Klubu oraz poinformował o przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami z innymi klubów wysokogórskich w sprawie stosowanych przez nich strategii działania.

2. Zwiększenie wysokości składek członkowskich

Wojciech Moczulski przedstawił zebranym informacje na temat stanu konta Klubowego, a także możliwości finansowania inicjatyw statutowych w oparciu o symulacje oparte o kilka scenariuszy (różne poziomy fluktuacji w liczbie członkostw, zmiany w kosztach prowadzenia działalności Klubu itp.). Wspólnie stwierdzono, że w obecnej sytuacji, zakładając mimo wszystko relatywnie niski wzrost kosztów prowadzenia działalności Klubu, oraz przy obecnych źródłach pozyskiwania środków, zapewnienie stabilności finansowej Klubu oraz jednoczesne zwiększenie nakładów na cele statutowe będzie niemożliwe do zrealizowania na przestrzeni co najmniej dwóch lat.

W dalszej kolejności przeprowadzono dyskusję na temat zwiększenia wysokości składki członkowskiej (stanowiącej obecnie główne źródło finansowania działalności Klubu), w ramach której zwrócono uwagę m.in. na całkowity brak jej waloryzacji na przestrzeni niemal dziewięciu lat. W wyniku rozmów ustalono, że składka członkowska zostanie zwiększona do wysokości 150,- zł rocznie (wysokość wpisowego pozostanie bez zmian) oraz że będzie ona obowiązywać w takiej samej wysokości przez cały rok. Dodatkowo ustalono, że do końca 2022 aktualni oraz zawieszeni w prawach członkowie Klubu będą mogli opłacić zaległe składki po dotychczasowej stawce (80,- zł), zaś nowa będzie obowiązywać od 1 września 2022 tylko dla nowo przystępujących osób, a od 1 stycznia 2023 już dla wszystkich.

W następującym po dyskusji głosowaniu poddano projekt uchwały w sprawie zwiększenia stawki członkowskiej na uzgodnionych zasadach.

Oddano głosów: ,,za’’ – 4 głosy, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 1 głos.

3. Budżet na działania statutowe

Przeprowadzono dyskusję na temat budżetu na realizację celi statutowych do końca marca 2022.

Mając na uwadze obecny stan finansów Klubu, ustalono, po odliczeniu szacunkowych kosztów do poniesienia do końca 2022 r., że z dostępnej do zagospodarowania puli środków konieczne jest zabezpieczenie odpowiedniej kwoty na pokrycie całościowo przewidywanych kosztów do poniesienia przez Klub w roku 2023. Pozostała część majątku zostanie w całości przeznaczona na cele statutowe, jednakże jej właściwy podział na konkretne inicjatywy będzie możliwy dopiero po ukończeniu prac nad kalendarzem wydarzeń obejmującym okres do końca marca 2023. Zostało również ustalone, że do czasu uchwalenia właściwego budżetu zostanie utrzymana na mocy dotychczasowa reguła wydatkowania środków klubowych wedle bieżących potrzeb wynikających z działalności statutowej.

W trakcie rozmowy padła propozycja utworzenia subkonta na koniec marca 2023, aby móc zacząć gromadzić tam cyklicznie, raz do roku, pewien procent środków pozyskanych w ramach wpływów na konto Klubowe, w celu zagwarantowania osobnego budżetu na przyszłe inwestycje. Temat ten zaplanowano do szerszej dyskusji w przyszłym roku.

 


Relacja z zebrania Zarządu z dnia 27.06.2022

Uczestnicy
Zarząd: Krzysztof Zabłotny, Katarzyna Kozyra, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Analiza ankiety

Katarzyna Kozyra zaprezentowała zebranym wyniki przeprowadzonej ankiety. Po ich przedstawieniu przeprowadzono dyskusję, w ramach której omówiono propozycje na ukierunkowanie najbliższych działań Zarządu w oparciu o zebrane dane. Zostało uzgodnione, że na najbliższym czasie główna część prac organizacyjnych zostanie nakierowana na obszary stanowiące trzon kluczowych aktywności zadeklarowanych przez ankietowych.

Uzgodniono również, że konieczne będzie przekazanie wniosków z ankiety samym klubowiczom w ramach stosownego podsumowania (najlepiej w formie graficznej).

2. Nadchodzące szkolenie ze wspinania w rysach oraz klubowa integracja w Tatrach

Omówione zostały sprawy związane z organizacją zbliżającego się szkolenia ze wspinania w rysach oraz klubowej integracji w Tatrach. Krzysztof Zabłotny przedstawił zebranym w szczegółach przewodnią tematykę obu wydarzeń, harmonogramy oraz kwestie związane z finansowaniem.

Do doprecyzowania pozostaje kwestia wykorzystania części obozu tatrzańskiego pod cele unifikacyjne, w ramach której bardziej zaawansowani uczestnicy mogliby wesprzeć mniej doświadczone koleżanki i kolegów w celu podniesienia ich umiejętności.

3. Zmiana biura rachunkowego prowadzącego księgi rachunkowe Klubu

Wojciech Moczulski przedstawił status prac związanych z poszukiwaniami alternatywnego biura, które przejęłoby prowadzenie ksiąg rachunkowych Klubu. Poinformował on, że na cztery zapytania odpowiedzi uzyskano tylko od dwóch firm; oferty zostały przedstawione pozostałym członkom Zarządu.

Zapowiedziano, iż ostateczna lista firm mogących przejąć usługi księgowe Klubu wraz z kompletem informacji ofertowych zostanie przedłożona do selekcji i głosowania całemu Zarządowi po finalnym uzyskaniu odpowiedzi na pytania uzupełniające od jednego ze wspomnianych biur.

Uczestnicy

Zarząd: Krzysztof Zabłotny, Katarzyna Kozyra, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

 

Przewodniczący Zebrania

Katarzyna Kozyra

 

Protokolant

Wojciech Moczulski

 

 

1. Analiza ankiety

 

Katarzyna Kozyra zaprezentowała zebranym wyniki przeprowadzonej ankiety. Po ich przedstawieniu przeprowadzono dyskusję, w ramach której omówiono propozycje na ukierunkowanie najbliższych działań Zarządu w oparciu o zebrane dane. Zostało uzgodnione, że na najbliższym czasie główna część prac organizacyjnych zostanie nakierowana na obszary stanowiące trzon kluczowych aktywności zadeklarowanych przez ankietowych.

 

Uzgodniono również, że konieczne będzie przekazanie wniosków z ankiety samym klubowiczom w ramach stosownego podsumowania (najlepiej w formie graficznej).

 

2. Nadchodzące szkolenie ze wspinania w rysach oraz klubowa integracja w Tatrach

 

Omówione zostały sprawy związane z organizacją zbliżającego się szkolenia ze wspinania w rysach oraz klubowej integracji w Tatrach. Krzysztof Zabłotny przedstawił zebranym w szczegółach przewodnią tematykę obu wydarzeń, harmonogramy oraz kwestie związane z finansowaniem.

 

Do doprecyzowania pozostaje kwestia wykorzystania części obozu tatrzańskiego pod cele unifikacyjne, w ramach której bardziej zaawansowani uczestnicy mogliby wesprzeć mniej doświadczone koleżanki i kolegów w celu podniesienia ich umiejętności.

 

3. Zmiana biura rachunkowego prowadzącego księgi rachunkowe Klubu

 

Wojciech Moczulski przedstawił status prac związanych z poszukiwaniami alternatywnego biura, które przejęłoby prowadzenie ksiąg rachunkowych Klubu. Poinformował on, że na cztery zapytania odpowiedzi uzyskano tylko od dwóch firm; oferty zostały przedstawione pozostałym członkom Zarządu.

 

Zapowiedziano, iż ostateczna lista firm mogących przejąć usługi księgowe Klubu wraz z kompletem informacji ofertowych zostanie przedłożona do selekcji i głosowania całemu Zarządowi po finalnym uzyskaniu odpowiedzi na pytania uzupełniające od jednego ze wspomnianych biur.