Głosowanie Zarządu z dnia 29.08.2022 w sprawie dofinansowania imprezy integracyjnej na Hejszowinie dla członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Zarząd głosował w sprawie dofinansowania imprezy integracyjnej na Hejszowinie dla członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych 00/100).

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 29.08.2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

 • ,,za” – 5 głosów,
 • ,,przeciw” – 0 głosów,
 • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.

Głosowanie Zarządu z dnia 26.08.2022 w sprawie nawiązania współpracy z firmą Benefit Systems SA

Zarząd głosował w sprawie nawiązania współpracy z firmą Benefit Systems SA w zakresie wydawania kart MultiSport dla członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 26.08.2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

 • ,,za” – 5 głosów,
 • ,,przeciw” – 0 głosów,
 • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.

Głosowanie Zarządu z dnia 26.08.2022 w sprawie opłacenia prelekcji Łukasza Gruszczyńskiego pt.: „Wypadki. Perspektywa psychologiczna.”

Zarząd głosował w sprawie opłacenia prelekcji Łukasza Gruszczyńskiego pt.: „Wypadki. Perspektywa psychologiczna.” w wysokości 200 zł (dwieście złotych 00/100).

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 26.08.2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

 • ,,za” – 5 głosów,
 • ,,przeciw” – 0 głosów,
 • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.

Relacja z zebrania Zarządu z dnia 24.08.2022

Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Sprawy bieżące

Omówiono sprawy bieżące: zamówione przez klubowiczów koszulki zostały dostarczone na ściankę wspinaczkową Eiger, gdzie są sukcesywnie odbierane; rozpoczęto współpracę ze sklepami górskimi Skalnik (na początek w ramach Ligi Tradowej); dostępy do banku dla Prezesa Zarządu są w trakcie realizacji (posiada on obecnie konto użytkownika upoważnionego), obecnie czekamy na aktualizację stanu reprezentacji ze strony banku, aby podnieść uprawnienia dla konta użytkownika do poziomu uprawnionego reprezentanta Klubu; przedstawiono status prac organizacyjnych związanych z finałem Ligi Tradowej oraz zakończeniem letniego sezonu wspinaczkowego; zreferowano status prac dotyczących organizacji patronatów medialnych nad Ligą Tradowej oraz klubowego wyjazdu integracyjnego organizowanego na Hejszowinie.

2. Komunikaty dotyczące zwiększenia składek członkowskich oraz zmiany warunków przyjmowania nowych osób do Klubu

Omówiono treści komunikatów, które mają zostać podane do publicznej wiadomości jeszcze w tym tygodniu (do 27.08.2022 r.).

3. Kalendarz wydarzeń

Przeprowadzono dyskusję na temat kalendarza wydarzeń na najbliższe miesiące, obejmującego okres 09.2022-03.2023.


Logoyo WKW sygnet2

Komunikat Zarządu o zmianie warunków przyjmowania nowych osób do Klubu

Informujemy, że po konsultacjach przeprowadzonych na forum Zarządu podjęto w ramach uchwały z dnia 27 lipca 2022 r. decyzję o zmianie warunków ubiegania się o członkostwo we Wrocławskim Klubie Wysokogórskim.

Z najważniejszych zmian można wymienić:

 • wymóg ukończenia 18 lat przez kandydatkę/kandydata,
 • konieczność przedstawienia do wglądu jednego z dokumentów:
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu wspinaczki skalnej bądź kursu taternickiego zrealizowanego zgodnie z programem szkoleniowym Polskiego Związku Alpinizmu,
  • wykazu przejść skalnych/górskich
  • wykazu sportowej działalności górskiej (np. skitury, turystyka wysokogórska, biegi górskie, itp.),
 • konieczność akceptacji albo odrzucenia wniosku o członkostwo przez Zarząd.

Nowe wymagania zaczną obowiązywać od 1 września 2022 r. Tego samego dnia zostaną one opublikowanie w pełnej formie na naszej stronie pod adresem https://wkw.org.pl/zapisz-sie.


Logoyo WKW sygnet2

Komunikat Zarządu o zmianie wysokości składki członkowskiej

Pragniemy Was poinformować, że po długiej dyskusji, Zarząd Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego uchwałą z dnia 11 lipca 2022 r. podjął decyzję o zwiększeniu rocznej składki członkowskiej z 80 do 150 zł.

Nowa stawka będzie obowiązywać już od 1 września 2022 r., ale tylko dla nowo przystępujących osób, zaś od 1 stycznia 2023 r. już dla wszystkich. Aktualni oraz zwieszeni w prawach członkowie Klubu mogą opłacić zaległe składki po dotychczasowej stawce do końca 2022 r.


Relacja z zebrania Zarządu z dnia 27.07.2022

Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Sprawy bieżące

Krótko omówiono statusy bieżących spraw: aktualizacja KRS – została zakończona; proces zmiany biura rachunkowego – jesteśmy w kontakcie z nowym biurem, obecnie czekamy na podesłanie propozycji umowy na prowadzenie ksiąg rachunkowych; realizacja zamówienia na koszulki klubowe – zlecono do druku, czekamy na realizację; wydanie nowych legitymacji w okresie wakacyjnym – oczekujemy na wydruk dokumentów; prace nad kalendarzami wydarzeń – uzupełniono o nowej propozycje do dyskusji w dalszej części spotkania; organizacja prelekcji – koordynacja została przekazana Katarzynie Szafarskiej; organizacja wyjazdu integracyjnego na Hejszowinie – wymagane są dodatkowe konsultacje wewnętrzne; Liga Tradowa WKW – przedstawiono status inicjacji współpracy z potencjalnymi sponsorami.

Krzysztof Zabłotny zawnioskował o opublikowanie w mediach społecznościowych informacji o organizacji grupy wsparcia przy Zarządzie Klubu oraz potrzebie rozszerzeniu zespołu medialnego. Uzgodniono, że dodatkowo w celu skoordynowania osób chętnych do pracy w tych dwóch ciałach zostanie zorganizowane dedykowane spotkanie we wrześniu. Do tego czasu konieczne jest przygotowanie założeń dotyczących działania wspomnianej grupy wsparcia oraz zasad jej funkcjonowania.

2. Nowe zasady przyjmowania osób do Klubu, komunikat o zwiększeniu składki członkowskiej

Po krótkiej dyskusji uzgodniono, iż propozycja nowych zasad kwalifikujących do przyjęcia do Klubu powinna uwzględniać, że w przypadku braku zaświadczeń o ukończonych kursach oraz braku wykazu przejść wspinaczkowych była możliwość dołączenia zestawienia tylko ze sportowej działalności górskiej (biegi górskie, działalność narciarska, górskie marsze długodystansowe na czas, etc.).

W następującym po dyskusji głosowaniu poddano uwzględniający powyższą uwagę projekt uchwały w sprawie zmiany zasad przyjmowania nowych w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

Przygotowaniem stosownego komunikatu o nowych zasadach przyjęcia oraz o zwiększeniu rocznej składki członkowskiej (do dystrybucji na stronie, mediach społecznościowych oraz drogą e-mail) zajmą się Katarzyna Tomsia oraz Wojciech Moczulski.

3. Kalendarz wydarzeń na okres od września 2022 r. do marca 2023 r.

Przeprowadzono dyskusję nad wydarzeniami, które są planowane na wspomniany okres. Ustalono, że dokładne terminy prelekcji w Klubie będą publikowane dopiero na miesiąc przed ich organizacją.


Relacja z zebrania Zarządu z dnia 11.07.2022

Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Sprawy bieżące

Każdy z członków Zarządu przedstawił stan obecnie nadzorowanych przez daną osobę prac. Poinformowano m.in. o stanie aktualizacji KRS (wpis jeszcze nie został wykonany), zmianie biura rachunkowego (prowadzone są prace mające na celu przejęcie obsługi księgowej klubu przez nowe biuro) oraz o skompletowaniu nagród na obecnie trwającą edycję Ligi Tradowej WKW.

Katarzyna Tomsia zwróciła uwagę, że konieczne jest wypracowanie z zaprzyjaźnionymi sklepami górskimi sposobu na potwierdzanie przysługujących klubowiczom zniżek w przypadku realizowania zakupów on-line. Krzysztof Zabłotny poruszył także temat zorganizowania grupy wspierającej Zarząd w pracach w ramach działalności Klubu oraz poinformował o przeprowadzonych rozmowach z przedstawicielami z innymi klubów wysokogórskich w sprawie stosowanych przez nich strategii działania.

2. Zwiększenie wysokości składek członkowskich

Wojciech Moczulski przedstawił zebranym informacje na temat stanu konta Klubowego, a także możliwości finansowania inicjatyw statutowych w oparciu o symulacje oparte o kilka scenariuszy (różne poziomy fluktuacji w liczbie członkostw, zmiany w kosztach prowadzenia działalności Klubu itp.). Wspólnie stwierdzono, że w obecnej sytuacji, zakładając mimo wszystko relatywnie niski wzrost kosztów prowadzenia działalności Klubu, oraz przy obecnych źródłach pozyskiwania środków, zapewnienie stabilności finansowej Klubu oraz jednoczesne zwiększenie nakładów na cele statutowe będzie niemożliwe do zrealizowania na przestrzeni co najmniej dwóch lat.

W dalszej kolejności przeprowadzono dyskusję na temat zwiększenia wysokości składki członkowskiej (stanowiącej obecnie główne źródło finansowania działalności Klubu), w ramach której zwrócono uwagę m.in. na całkowity brak jej waloryzacji na przestrzeni niemal dziewięciu lat. W wyniku rozmów ustalono, że składka członkowska zostanie zwiększona do wysokości 150,- zł rocznie (wysokość wpisowego pozostanie bez zmian) oraz że będzie ona obowiązywać w takiej samej wysokości przez cały rok. Dodatkowo ustalono, że do końca 2022 aktualni oraz zawieszeni w prawach członkowie Klubu będą mogli opłacić zaległe składki po dotychczasowej stawce (80,- zł), zaś nowa będzie obowiązywać od 1 września 2022 tylko dla nowo przystępujących osób, a od 1 stycznia 2023 już dla wszystkich.

W następującym po dyskusji głosowaniu poddano projekt uchwały w sprawie zwiększenia stawki członkowskiej na uzgodnionych zasadach.

Oddano głosów: ,,za’’ – 4 głosy, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 1 głos.

3. Budżet na działania statutowe

Przeprowadzono dyskusję na temat budżetu na realizację celi statutowych do końca marca 2022.

Mając na uwadze obecny stan finansów Klubu, ustalono, po odliczeniu szacunkowych kosztów do poniesienia do końca 2022 r., że z dostępnej do zagospodarowania puli środków konieczne jest zabezpieczenie odpowiedniej kwoty na pokrycie całościowo przewidywanych kosztów do poniesienia przez Klub w roku 2023. Pozostała część majątku zostanie w całości przeznaczona na cele statutowe, jednakże jej właściwy podział na konkretne inicjatywy będzie możliwy dopiero po ukończeniu prac nad kalendarzem wydarzeń obejmującym okres do końca marca 2023. Zostało również ustalone, że do czasu uchwalenia właściwego budżetu zostanie utrzymana na mocy dotychczasowa reguła wydatkowania środków klubowych wedle bieżących potrzeb wynikających z działalności statutowej.

W trakcie rozmowy padła propozycja utworzenia subkonta na koniec marca 2023, aby móc zacząć gromadzić tam cyklicznie, raz do roku, pewien procent środków pozyskanych w ramach wpływów na konto Klubowe, w celu zagwarantowania osobnego budżetu na przyszłe inwestycje. Temat ten zaplanowano do szerszej dyskusji w przyszłym roku.

 


Głosowanie Zarządu z dnia 4.07.2022 w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Zarząd głosował w sprawie przyjęcia nowych osób w poczet członkiń i członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 4/07/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

 • ,,za” – 5 głosów,
 • ,,przeciw” – 0 głosów,
 • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.

Głosowanie Zarządu z dnia 30.06.2022 w sprawie zmiany biura rachunkowego

Zarząd głosował w sprawie zmiany biura rachunkowego obsługującego prowadzenie ksiąg rachunkowych Klubu oraz reprezentującego Klub przed organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W głosowaniu (zarządzonym na komunikatorze 30/06/2022) brało udział 5 spośród 5 uprawnionych do głosowania osób.

Oddano głosów:

 • ,,za” – 5 głosów,
 • ,,przeciw” – 0 głosów,
 • ,,wstrzymuję się” – 0 głosów.