FAQ – Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Klub

 1. Chciałbym zostać członkiem klubu, co muszę zrobić?
  • Wszystkie niezbędne informację znajdziesz na tej stronie: Zapisz się

Kursy

Zniżki

 1. Jakie warunki muszę spełnić żeby móc korzystać ze zniżek?
  • Wystarczy przy zakupie okazać legitymację z aktualną pieczęcią na bieżący rok, w przypadku zakupów przez Internet może być wymagane podanie nr legitymacji

Marketing

 1. Chciałbym udzielić zniżek Klubowiczom na usługi lub ofertę handlową w jaki sposób mogę to zrobić?

Strona WWW

 1. Jak się skontaktować z administratorem strony?
 2. Znalazłem błąd na stronie, co zrobić?
  • Odpowiedź jak wyżej
 3. Chcę dodać artykuł na stronę, jak to zrobić?
 4. Chcę dodać zdjęcia do klubowej galerii, jak to zrobić?
  • Opublikuj je na serwerze FTP lub innej usłudze współdzielenia w rozdzielczości co najmniej 1600×1200 oraz z kompresją nie większą niż 75% (polecam wysyłanie oryginalnych plików) oraz wyślij informację z linkiem na adres wkworgpl@gmail.com zdjęcia zostaną opublikowane na klubowej Picasie oraz podpięte pod stronę klubową. Dobrze by było, żebyś oprócz zdjęć wysłał/wysłała także realcję z wydarzeia którego dotyczą. Zdjęcia możesz też dostrczyć bezpośrednio na któreś ze spotkań klubowych.

arco

Obóz wspinaczkowo-szkoleniowy w Arco

Zapraszamy na obozy wspinaczkowe w jednym z najsłynniejszych europejskich rejonów wspinaczkowych – we włoskim Arco nad jeziorem diGarda. Nieważne czy jesteś wspinaczem
początkującym, czy jakiś czas rozwijasz już swoje wspinaczkowe rzemiosło, warto uczyć się
nowych rzeczy i piąć się w górę w tym skalnym pionowym świecie.

Obóz przeprowadzany jest w dwóch profilach: wspinaczka skałkowa (wspinaczka po drogach
ubezpieczonych) i wspinaczka wieowyciągowa (wspinaczka po ubezpieczonych drogach
wielowyciągowych). Zajęcia prowadzone są przez Instruktorów Wspinaczki Sportowej z
uprawnieniami Państwowymi.

Czytaj dalej


Regulamin nagrody za działalność wspinaczkową

Nagroda za działalność wspinaczkową im. Jurka Dudkowskiego

Nagroda

 1. Nagroda przyznawana jest za działalność wspinaczkową corocznie jednej osobie (bądź zespołowi).
 2. Nagroda przyznawana jest wg poniższych kryteriów: trudności techniczne przejść trudności obiektywne przejść oryginalność przejść czas przejść styl przejść ilość przejść (preferowana jest większa ilość dokonań niż jedno przejście).
 3. Nagroda może zostać przyznana również za szczególną aktywność i wszechstronność górską, największy wzrost umiejętności technicznych w ciągu roku, najlepsze przejścia kobiece.

Komisja

 1. Nagroda przyznawana jest przez specjalna Komisję.
 2. Komisja składa się z 3 osób powoływanych corocznie przez Zarząd Klubu.
 3. Komisja dokonuje wyboru nagrodzonych osób jednomyślnie.
 4. Członkowie Komisji nie mogą zostać nagrodzeni.
 5. Komisja corocznie wyznacza rodzaj nagrody w konsultacji z Zarządem Klubu. Wykonanie uchwały Komisji powierzone zostaje Zarządowi.

Tryb nagradzania

 1. Pisemne zgłoszenia (wykaz przejść) przyjmowane są przez Komisje do dnia 31 listopada każdego roku.
 2. Wyboru nagrodzonej osoby, Komisja dokonuje do dnia 10 grudnia.
 3. Decyzja Komisji wraz z uzasadnieniem jest ogłaszana publicznie.

Dofinansowanie

Zasady przyznawania dofinansowania wyjazdów o charakterze alpejskim


 1. Dofinansowanie wyjazdu alpejskiego mogą otrzymać członkowie Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, którzy: 
  • są czonkami klubu co najmniej 1 rok (w momencie skadania wniosku);
  • nie mają wobec Klubu żadnych zaległych zobowiązań oraz opłacili składki członkowskie za rok, w którym planują wyjazd;
  • na bieżąco uzupełniają swój wykaz przejść na stronie internetowej WKW;
  • posiadają ubezpieczenie NW, obejmujące uprawianie alpinizmu;
  • zobowiążą się do złożenia sprawozdania w formie pisemnej oraz zamieszczenia na stronie klubowej zdjęć z wyjazdu.
 2. Wniosek powinien zawierać następujące informacje: skład osobowy wyjazdu, termin wyjazdu, rejon i cele wyjazdu, ew. koszty.
 3. Termin składania wniosków mija z dniem:
  • 30 maja roku, w którym następuje wyjazd – w przypadku wyjazdów letnich;
  • 30 listopada roku poprzedzającego wyjazd – w przypadku wyjazdów zimowych.
 4. Jeden członek klubu może wnioskować o jedno dofinansowanie na wyjazd zimowy i jedno dofinansowanie na wyjazd letni.
 5. Odbiór dofinansowania przez wnioskującego odbywa się przed wyjazdem, po zatwierdzeniu celu wyjazdu przez Zarząd WKW.

Statut Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Statut Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Wrocławski Klub Wysokogórski zwany dalej “Klubem”, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz Wrocław.
 2. Klub może działać poza granicami Polski, pod warunkiem iż pozwala na to prawo danego państwa.

§ 3

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Klub może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

 1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie sportów górskich.

§ 7

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością o której mowa w § 6,
 2. organizowanie i popieranie działalności sportowej w zakresie sportów górskich z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa,
 3. organizowanie i popieranie działalności turystycznej oraz organizacji wypraw górskich,
 4. upowszechnianie wiedzy o sportach górskich,
 5. organizację pokazów, odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów itp.,
 6. organizację kursów i zawodów sportowych z zachowaniem obowiązujących przepisów,
 7. popieranie przedsięwzięć w zakresie sportów górskich rokujących nadzieję odniesienia znaczącego sukcesu sportowego,
 8. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu, na rzecz wspierania celów o których mowa w § 6,
 9. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 10. współpracę z placówkami naukowymi w zakresie zagadnień związanych z górami,
 11. propagowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych związanych z obszarami działania członków Klubu,
 12. inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych celów i zadań Klubu, zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów i praw.

§ 8

Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. 
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu.

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków uczestników,
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4.  członków honorowych.

§ 11

 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Klubu.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Klubu, która uprawia sporty wspinaczkowe i może to udokumentować.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób zasługi dla Klubu.
 5. Członków uczestników, zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Klub,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu,
  5. noszenia odznaki organizacyjnej,
  6. zaskarżenia, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Klubu.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Klubu,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu i przepisów dotyczących działalności górskiej,
  3. przestrzeganie etyki górskiej,
  4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie. 

§ 13

 1. Członek uczestnik oraz wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. 2 – 6.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członek uczestnik ma takie same obowiązki jak członek zwyczajny.
 4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

§ 14

 1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, które może być uchylone na wniosek skreślonego członka, po uregulowaniu należnych składek i opłat,
  4. wykluczenia z Klubu na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki górskiej,
  5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1, 2, 3 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych ust. 1 pkt 4,5 Sąd Koleżeński podając przyczynę wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Rozdział IV – Struktura organizacyjna

§ 15

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Klubu, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz, jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W Walnym zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i uczestnicy oraz zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – liczby członków określonej § 16 ust. 2,
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminie określonym w § 16 ust.1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie.
 5. Członkowie ustępujących władz nie mogą wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnych uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 8. W przypadku określonym w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Klubu,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalenie regulaminu władz Klubu,
 4. wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
 6. ustalanie ulg i zwolnień od składek członkowskich i innych świadczeń,
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
 8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 9. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 4-7 członków, w tym prezesa, 1-4 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika i konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 3. O liczbie osób w Zarządzie decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 4. Członkowie Zarządu, a w szczególności prezes, muszą posiadać doświadczenie we wspinaczce wysokogórskiej. Dopuszczalny jest jednak wybór do Zarządu osób nie posiadających takiego doświadczenia, o ile stanowią one mniej niż 50% składu Zarządu. Postanowienie poprzedniego zdania nie ma zastosowania do osoby prezesa.
 5. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zarządu oraz prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos prezesa lub w razie jego nieobecności głos wiceprezesa.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określenie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
 6. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie innych zadań,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 10. organizowanie i prowadzenia działalności gospodarczej,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 13. wnioskowanie o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego Klubu,
 14. nakładanie kar na członków Klubu w przypadku naruszania obowiązków wynikających z niniejszego statutu, uchwał lub postanowień władz Klubu (upomnienia, nagany, zawieszenia itp.),
 15. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Klubu,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zebrania Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Klubu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebrania Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

§ 27

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Klubu.

§ 28

 1. Sąd koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
 2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca.
 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 29

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień statutu,
 2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami władz Klubu,
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 4. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Klubu ze statutem.

§ 30

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członkowskich od 6 do 12 miesięcy,
 4. wykluczenia z Klubu.

§ 31

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§ 32

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

Rozdział V – Majątek i fundusze

§ 33

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 34

 1. Źródłem powstania majątku Klubu są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,
  3. dotacje,
  4. darowizny, zapisy, i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI – Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

§ 36

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).