Wyniki konkursu FG – 2008

Przedstawiamy zwycięzców II edycji Konkursu Fotografii Górskiej i zapraszamy na wernisaż.

Czytaj dalej


Wystawa – 2008

Zbliża się rozstrzygnięcie II edycji Konkursu Fotografii Górskiej. Pierwsza wystawa już za kilka dni podczas Przeglądu Filmów Górskich w Lądku Zdroju.

Czytaj dalej


Konkurs Fotografii Górskiej 2008

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego. Tym razem można rywalizować w kategoriach “Krajobraz górski” oraz “Akcja górska”. Do zdobycia są bardzo atrakcyjne nagrody

Czytaj dalej


Nagroda im. Jurka Dudkowskiego przyznana!

W tym roku nagrodę za działalność wspinaczkową zdobyli Mariusz Serda (Serek) oraz Rafał Zając (Waldorf). Gratulacje!

Czytaj dalej


Wyniki konkursu FG – 2006

Jury w składzie:

 • Maria Bańkowska-Trzeciakowska
 • Przemysław Imieliński
 • Bogdan Jankowski
 • Michał Jóźków
 • Marek Trzeciakowski

na posiedzieniu, które odbyło się 28 listopada, postanowiło przyznać następujące nagrody:

Czytaj dalej


Konkurs

Uroczyste ogłoszenie wyników I Konkursu Fotografii Górskiej im. Jacka Mierzejewskiego oraz rozdanie nagród, odbędzie się 10 lutego 2007 roku w budynku A1 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27 o godzinie 14:00.

Równocześnie na antresoli budynku A1 otwarta zostanie wystawa pokonkursowa. Wystawa będzie otwarta do 10 marca 2007 roku. Wyniki Konkursu i nagrodzone prace można także obejrzeć tutaj.


Regulamin – 2006

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Może w nim wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografią profesjonalnie lub amatorsko.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komitetu organizacyjnego, członkowie Jury oraz ich rodziny i osoby im najbliższe.
 5. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 4, rozumie się: rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby, pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. Z Konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane bądź opublikowane.
 7. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa wymienionych powyżej, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.

§ 4 Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać dowolną liczbę prac.
 3. Prace fotograficzne, biorące udział w Konkursie, powinny spełniać następujące wymogi:
  1. technika: dowolna
  2. format: odbitki czarno-białe lub kolorowe, na papierze fotograficznym o wymiarach nie mniejszych niż 20 x 30 cm (zalecane 30 x 45 cm)
  3. zdjęcia nie mogą być oprawione
  4. pracę należy czytelnie opisać na odwrocie, podając:
   • imię i nazwisko
   • tytuł pracy
   • rok i miejsce powstania
   • technika wykonania.
 4. Prace zgłoszone do konkursu mogą mieć formę impresji, reportaży itd.
 5. Do prac należy dołączyć czytelnie wypełnioną formularz “Karta zgłoszenia” (plik w formacie doc – spakowany, plik w formacie pdf)
 6. Zgłaszając prace do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do każdej przesłanej pracy, nie naruszając praw autorskich osób trzecich, a treść prac nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zaświadczenia o autorstwie nadesłanych prac.

§ 5 Terminarz

 1. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2006r. na adres wskazany przez organizatora, tj.:
  Wrocławski Klub Wysokogórski
  skr. pocz. 989
  50-950 Wrocław 68
 2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 02.12.2006r. podczas otwarcia wystawy pokonkursowej.
 3. Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród może ulec zmianie.

§ 6 Jury

 1. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez organizatorów.
 2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele środowiska górskiego – alpiniści, grotołazi, narciarze, podróżnicy, zawodowi fotografowie:
  • Bogdan Jankowski
  • Bogumił Słama
  • Marek Arcimowicz
  • Maria i Marek Trzeciakowscy
  • Michał Jóźków
  • Przemysław Imieliński
  • Włodzimierz Szczęsny.
 3. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.

§ 7 Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
 2. I miejsce statyw Velbon Sherpa 750n, plecak K2,
  15% karta VIP HiMountain
  II miejsce plecak foto Lowepro CompuDaypack,
  śpiwór Super Pack 800, 10% karta VIP HiMountain
  III miejsce karta pamięci CF 2GB Kingston High Speed,
  plecak Garet, 10% karta VIP HiMountain
 3. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięscy, przyznawania miejsc ex aequo, jak również przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
 4. Za przyznane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 5. Nagrodę może odebrać Uczestnik Konkursu lub osoba przez niego notarialnie upoważniona.
 6. W przypadku, gdy Zwycięzca nie odbierze nagrody w ciągu 60 dni od daty uroczystego wręczenia nagród, nagroda przechodzi na własność organizatora.
 7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych organizator Konkursu może przedłużyć termin odbioru nagrody.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 2. W sprawie tej decyzji nie będą uwzględniane żadne reklamacje.

§ 9 Wystawy, publikacje prac konkursowych

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych, stronie swojego portalu internetowego, w prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 2, przysługują organizatorowi nieodpłatnie.
 3. Autorzy zdjęć nagrodzonych, zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej i zakwalifikowanych do publikacji w wydawnictwach, zostaną o tym poinformowani przez organizatora.
 4. Organizator traktować będzie zdjęcia z największą starannością, jednak nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie w transporcie pocztowym, jak i podczas ekspozycji.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29.07.1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 2. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnicy, wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Uczestnika Konkursu praw autorskich innych osób.
 5. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny u organizatora oraz na stronie internetowej www.wkw.org.pl/konkurs. Zainteresowani uczestnictwem w Konkursie mogą otrzymać egzemplarz Regulaminu pocztą elektroniczną lub po przesłaniu organizatorowi koperty zwrotnej z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz do odwołania lub przerwania Konkursu.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 919-921.
 8. Przystąpienie do Konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.

Jury – 2006

BOGDAN JANKOWSKI

 • Himalaista, instruktor alpinizmu PZA, zamiłowany fotograf, były Prezes KW we Wrocławiu, członek WKW
 • BOGUMIŁ SŁAMA
  Alpinista, instruktor alpinizmu PZA, przewodnik wysokogórski UIAGM, wieloletni kierownik centralnego Ośrodka Szkoleniowego PZA Betlejemska w Tatrach, członek WKW
 • MAREK ARCIMOWICZ
  Fotograf, podróżnik, przewodnik, dziennikarz
 • MARIA I MAREK TRZECIAKOWSCY
  Grotołazi, zamiłowani fotografowie, członkowie Sekcji Grotołazów we Wrocławiu
 • MICHAŁ JÓZKÓW
  Grotołaz, zawodowy fotograf
 • PRZEMYSŁAW IMIELIŃSKI
  Fotograf, dziennikarz, redaktor naczelny magazynu “CHIP FOTO-VIDEO Digital”
 • WŁODZIMIERZ SZCZĘSNY
  Podróżnik, zamiłowany fotograf, pomysłodawca i organizator wrocławskich “Spotkań z górami”, członek Studenckiego Klubu Przewodników Sudeckich oraz Jacht Clubu AZS Wrocław

Patronat honorowy

Olga Mierzejewska i Ewa Mierzejewska


O Konkursie – 2006

Rok 2006 jest dla nas, Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, szczególny. W 1996 r. w miejsce (rozwiązanego z powodów formalnych) Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu powstał Wrocławski Klub Sportów Górskich. W kwietniu b.r. powróciliśmy do pierwotnej nazwy, która niesie ze sobą historię i tradycję wrocławskiego alpinizmu. Po 12 latach we Wrocławiu ponownie zaistniał Klub Wysokogórski.

W tym roku mija także 5 lat od śmierci w lawinie naszego Kolegi Jacka Mierzejewskiego – pasjonata narciarstwa wysokogórskiego, alpinisty, zamiłowanego fotografika, członka Zarządu Wrocławskiego Klubu Sportów Górskich i jednego z jego założycieli, przewodniczącego Komisji Narciarstwa Wysokogórskiego Polskiego Związku Alpinizmu.

Chcemy, by Konkurs Fotografii Górskiej był wyrazem naszej pamięci o Nim.

Wrocławski Klub Wysokogórski


FAQ – 2006

1. Co mam wysłać, plik czy zdjęcie?

Na konkurs należy wysłać odbitkę kolorową lub czarno-białą o wymiarach minimum 30x20cm. Jeżeli będziemy potrzebowali plików, zwrócimy się z prośbą o nie do nagrodzonych. Jeśli jednak nie będą dysponowali cyfrowymi wersjami swoich zdjęć, nie będzie problemu.

2. Ile zdjęć mogę wysłać?

Dowolną liczbę.

3. Do kiedy mogę przesyłać prace?

Do 18 listopada 2006 roku.

4. Na jaki adres?

Wrocławski Klub Wysokogórski
skr. pocz. 989
50-950 Wrocław 68

5. Gdzie znajdę kartę zgłoszeniową?

Tutaj: plik w formacie doc – spakowany, plik w formacie pdf.

6. Czy tracę prawo do zdjęć?

Nie. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii w promocji konkursu oraz Klubu.