wkw logo

Z uwagi na przedłużające się formalności przesuwamy Sprawozdawczo – Wyborcze Walne Zebranie Członków WKW. Nowy termin, to 26 czerwca 2024 roku, rozpoczęcie zebrania o godzinie 19:00.

*

Zgodnie z par 18 pkt 2 Statutu WKW w przypadku nie osiągnięcia wymaganego kworum zebranie będzie obradować w drugim terminie, który następuje w tym samym dniu po piętnastu minutach od upływu pierwszego terminu.

*

PORZĄDEK OBRAD SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW WROCŁAWSKIEGO KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór Prezydium i Sekretariatu Walnego Zebrania.
4. Zatwierdzenie regulaminu oraz porządku Zebrania – podjęcie uchwały.
5. Wybór Komisji Głównych:
a. Mandatowo-Skrutacyjnej,
b. Wnioskowej.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie prawomocności zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności WKW za okres lipiec 2023 – maj 2024:
a. Zarządu,
b. Komisji Rewizyjnej,
c. Sądu Koleżeńskiego.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami władz WKW.
10. Podjęcie uchwały przyjmującej sprawozdania: z działalności i finansowe.
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom WKW:
a. Zarządowi,
b. Komisji Rewizyjnej,
c. Sądowi Koleżeńskiemu.
12. Głosowanie nad liczbą członków w Zarządzie.
13. Wybór członków organów statutowych Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego na lata 2024-2027:
a. Zarząd,
b. Komisja Rewizyjna,
c. Sąd Koleżeński.
14. Wybór delegatów oraz zastępców delegatów na Walne Zebrania Delegatów PZA w latach 2024 – 2027.
15. Wolne wnioski.
16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
17. Dyskusja i głosowania nad wnioskami.
18. Zamknięcie zebrania

*

Z taternickim pozdrowieniem,

WKW Team,

Wrocławski Klub Wysokogórski