Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Rezygnacja Skarbnika z pracy w Zarządzie KW

Omówiono sprawy związane z rezygnacją Wojciecha Moczulskiego z funkcji Skarbnika w Zarządzie Wrocławskiego KW. Rezygnujący jeszcze raz przedstawił zakres prac, które muszą zostać zrealizowane w celu dokoptowania nowej osoby do składu Zarządu oraz wyłonienia nowego Skarbnika, oraz udzielił odpowiedzi na zadane w trakcie dalszej dyskusji pytania.

W jej trakcie Krzysztof Zabłotny zaproponował, aby w przyszłości, na określony czas przed Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniem Członków Wrocławskiego KW, rozpisać konkurs na osoby chętne do pracy Zarządzie KW, aby nie dochodziło do sytuacji, w której kandydaci są dobierani „z biegu” przed samym Walnym Zebraniem. Zaznaczył, że niezbędne będzie przygotowanie przez obecny Zarząd zestawu informacji o zakresie obowiązków, z którymi wiążę się przewodzenie i zarządzanie KW.

Katarzyna Tomsia zaproponowała kontynuację rozmów dotyczących dalszych do podjęcia przez Zarząd kroków w terminie 24.02.2023 r., na żywo, już w gronie pomniejszonym o osobę rezygnującą.

2. Sprawy bieżące

Omówiono sprawy bieżące: wykorzystanie notki historycznej, przesłanej przez Kazimierza Sokołowskiego (Katarzyna Tomsia wniosła o opublikowanie przesłanej treści na stronie WWW Klubu w odpowiedniej kategorii; szybko omówiono też kwestie zasad publikacji artykułów na nowej stronie), kontynuacja rozmów na temat strategii działania Wrocławskiego KW (Krzysztof Zabłotny zaproponował zorganizowanie panelu dyskusyjnego w siedzibie klubu i skonfrontowanie pomysłu na strategię z chętnymi do wzięcia udziały w panelu; Katarzyna Kozyra poprosiła o wstępne doprecyzowanie preferowanego terminu spotkania, zadając jednocześnie pytanie, czy ma sens organizowanie ww. panelu na Walnym Zebraniu Członków WKW; Wojciech Moczulski przychylił się do opcji zorganizowania w tym celu osobnego spotkania, aby nie otwierać dość szerokiego frontu do dyskusji w tym temacie na Walnym Zebraniu), prace nad kalendarzem wydarzeń na okres wiosenno-letni (Krzysztof Zabłotny zwrócił uwagę, że dotychczas zrealizowane wydarzenia trzeba przeanalizować, aby móc zweryfikować najbliższe plany i wprowadzić niezbędne korekty przed ich publikacją).

Osobnej dyskusji poddano sprawę związaną z organizacją wsparcia finansowego dla osoby, która pomagała Aleksandrze Przybysz w organizacji zawodów wspinaczkowych w Indiach (tożsamość pomocnika nie została podana w trakcie rozmowy). Według Jakuba Mędrzyckiego, w wyniku braku zewnętrznych źródeł finansowania, zaistniała sytuacja, w której wspomniana osoba przeznaczając swoje prywatne środki na organizację zawodów pozbawiła siebie możliwości opłacenia niezbędnej dla niej operacji kolana. Jakub Mędrzycki zaproponował tym samym zorganizowanie zrzutki środków pieniężnych na pokrycie kosztów operacji, przy opcjonalnym przeznaczeniu na ten cel również pewnej kwoty z budżetu Wrocławskiego KW.

W dyskusji głos zabrali: Krzysztof Zabłotny (poparł inicjatywę z organizacją zrzutki pieniężnej pod warunkiem, że jej koordynatorem będzie osoba spoza Zarządu KW; wyraził również sprzeciw finansowania tego typu inicjatyw ze środków klubowych), Katarzyna Tomsia (poparła organizację zrzutki pieniężnej oraz złożyła postulat poszukania koordynatora pośród niezaangażowanych jeszcze w żadne prace członków Wrocławskiego KW), Jakub Mędrzycki (zaproponował odciążenie osób obecnie zajmujących się mediami społecznościowymi Klubu poprzez przekazanie obowiązków nowym, chętnym do pracy w tym zakresie osobom, a następnie zaangażowanie ich w organizację zbiórki), ponownie Krzysztof Zabłotny (wyraził zdecydowany sprzeciw wobec zaproponowanego przez Jakuba Mędrzyckiego pomysłu).
Katarzyna Kozyra podsumowała powyższy wątek, po czym głos zabrała Katarzyna Tomsia, która zwróciła uwagę na konieczność gruntownego zweryfikowania sposobu organizacji publicznych zbiórek środków pieniężnych przez stowarzyszenie, jakim jest Klub. Krzysztof Zabłotny zgodził się co do zasadności weryfikacji takiej inicjatyw pod kątem prawnym oraz ponownie zaznaczył, że sprawą musi zająć się koordynator spoza grona osób obecnie pracujących na rzecz Klubu. Katarzyna Kozyra zaproponowała rozpoczęcie tematu przez Jakuba Mędrzyckiego. Wojciech Moczulski przychylił się do pomysłu samej inicjacji procesu przez Jakuba Mędrzyckiego, jednocześnie zaznaczając, że docelowo temat powinien zostać przekazany do innej osoby.

Krzysztof Zabłotny zaproponował, aby opisać sprawę związaną z organizacją wsparcia finansowego dla pomocnika Aleksandry Przybysz i umieszczenie jej na naszej stronie WWW oraz w mediach społecznościowych w celu rozpoczęcia poszukiwania koordynatora. Katarzyna Tomsia zwróciła uwagę, że w pierwszej kolejności konieczne jest spotkanie bezpośrednio z Aleksandrą Przybysz w celu uzgodnienia z nią dalszych kroków w tej sprawie, przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań.

W dalszej części rozmów, Katarzyna Tomsia zwróciła uwagę, że w związku z często organizowanymi przez samych klubowiczów wjazdami lub wyprawami, warto zachęcić osoby biorące w nich udział do wcześniejszego (albo post-factum) publikowania w kalendarzu informacji o tych wydarzeniach oraz do przygotowywania z nich relacji. Krzysztof Zabłotny zwrócił uwagę, że tego typu działania podniosłyby w znaczny sposób wartość prezentacji rocznych podsumowań z działalności Zarządu i Klubu, czego efekty mogą doprowadzić do zwiększonego zainteresowania działalnością Klubu pośród samych klubowiczów i osób z zewnątrz, a także mogą one otworzyć w przyszłości możliwość ubiegania się zewnętrzne dofinansowania na działalność Klubu, np. z gminy. Katarzyna Tomsia oraz Katarzyna Kozyra zwróciły dodatkowo uwagę, że warto wyłapywać i publikować wszystkie informacje, które pozwolą na wzmocnienie świadomości o kobiecym wspinaniu.

Katarzyna Kozyra zwróciła zebranym uwagę, że według wstępnych deklaracji kolejne spotkanie Zarządu będzie mogło się odbyć dopiero za miesiąc, tj. 24 lutego br. W jej opinii Zarząd powinien spotkać się w najbliższym miesiącu co najmniej dwa razy, w związku z czym ustalono, że najbliższe spotkanie będzie miało miejsce 6 lutego, o godz. 19:00.

3. Dofinansowanie wyjazdu dla Pawła Hałdasia na Grenlandię

Zarząd głosował w sprawie przyznania dofinansowania w wysokości 1000,- zł (tysiąc złotych, +00/00) Pawłowi Hałdasiowi na wyprawę, której celem jest wytyczenie nowej drogi w stylu bigwall zimą na wybrzeżu Grenlandii.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

4. Harmonogram prelekcji i warsztatów w siedzibie Klubu

Katarzyna Tomsia przedstawiła zebranym harmonogram zaplanowanych w siedzibie Klubu prelekcji oraz warsztatów na najbliższe 2 miesiące.

5. Struktura organizacyjna Wrocławskiego KW

Krzysiek Zabłotny przedstawił zebranym propozycję schematu organizacyjnego Klubu oraz zwrócił uwagę, że niektóre, jeszcze formalnie nieukonstytuowane ciała, już funkcjonują. Zaproponował on, aby po dopracowaniu kształtu struktury rozesłać ją do Klubowiczów, aby rozpocząć proces dobrowolnej rekrutacji chętnych do udziału w poszczególnych grupach. Zaznaczył, że celem długoterminowym jest wyłonienie samo-organizujących się sekcji w Klubie, z liderami, własnymi zasadami działania i budżetami ostatecznie zatwierdzanymi przez Zarząd. Uzgodniono, że akcja informacyjna musi ograniczyć się tylko do członkiń i członków Wrocławskiego KW.