Rusza Liga Boulderowa WKW: część I Bulderownia Groto

Zgodnie z zapowiedziami, ogłaszamy start Ligi Boulderowej WKW I edycja odbędzie się na Bulderowni Groto, gdzie specjalnie dla nas chłopaki kręcą nowe, niesamowite drogi. Łoić je można od piątku 13 do niedzieli 29 stycznia w godzinach otwarcia.

Zasady udziału w Lidze:

  • Wszystkie drogi do zrobienia w ramach Ligi Boulderowej WKW oznaczone są numerem i logiem Klubu,
  • Na recepcji w Groto pobieramy karty startowe, które wypełniamy zgodnie z prawdą  i wychodząc zostawiamy do przechowania oraz późniejszej oceny,
  • Punktowany będzie Top, Flash i Bonus – wszystkie odpowiednio oznaczone.

Towarzysko w Lidze Boulderowej WKW brać udział może każdy chętny, jednak na koniec sklasyfikowani zostaną jedynie AKTYWNI CZŁONKOWIE WK (z opłaconymi składkami za 2023 rok). Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody niespodzianki.

Zachęcamy do dokumentowania swoich zmagań z ligowymi drogami i publikowanie ich na grupie „WKW – grupa społeczności klubowej”. Wśród wszystkich, którzy pochwalą się swoimi zdjęciami/filmikami ze wspinu rozlosujemy specjalny upominek

Pamiętajcie, że wzięcie udziału w Lidze jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu, który w całości zamieszczamy i zachęcamy do przeczytania go.

Regulamin Ligi Boulderowej WKW

Organizator:

Organizatorem Ligi boulderowej WKW jest Wrocławski Klub Wysokogórski.

Założenia ogólne

1. Celem ligi jest popularyzacja wspinania oraz treningu wśród członków klubu.
2. Założeniem ligi jest cykl towarzyskich zawodów w ramach wrocławskich ścianek
pomiędzy aktywnymi członkami klubu.
3. Lista ścianek będzie publikowana cyklicznie w formie wydarzeń na Facebooku
oraz w informacji na stronie WKW na Facebooku.
4. Na terenie danego obiektu obowiązuje regulamin obiektu, który uczestnicy
zobowiązują się respektować.

Uczestnictwo

1. W lidze mogą uczestniczyć wszyscy aktywni członkowie WKW.
2. Warunkiem uczestnictwa jest:
– opłacenie składki klubowej na rok 2023
– zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu
– zapoznanie się i akceptacja regulaminu obiektów, gdzie będą odbywać się
poszczególne etapy ligi
– opłacenie kosztów wejścia na ściankę
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania wspinaczki
3. Liga ma charakter towarzyski. Liczymy na uczciwość oraz rzetelność uczestników.

Terminarz

Terminy poszczególnych wydarzeń będą publikowane na bieżąco w wydarzeniach
oraz stronie WKW na Facebooku.

Sposób rozegrania ligi

1. Zawody ligi polegają na zdobywaniu punktów za przechodzenie boulderów
podczas trwania każdego etapu ligi.
2. Bouldery na ściankach będą oznaczone liczbą oznaczającą numer balda oraz
logiem WKW.
3. Przejście boulderów nie oznaczonych logo WKW nie liczy się w punktacji ligi.
4. Na każdej edycji będzie znajdowało się około 20 oznaczonych baldów do
zrobienia.
5. Punktacja wygląda następująco:
– skończenie balda ‘top’ 5pkt
– skończenie balda w pierwszej próbie ‘flash’ 2pkt
– bonus 1pkt
6. Bonus będzie oznaczony na każdym baldzie w innym miejscu. Zaliczenie bonusa
to kontrolowane przytrzymanie oznaczonego chwytu.
7. Top znajduje się na najwyższym chwycie balda.
8. Skończenie balda polega na kontrolowanym utrzymaniu topu dwoma rękami.
9. Chwyty startowe baldów są oznaczone karteczką z logo WKW oraz karteczką
ścianki oznaczającą trudność w skali trudności danej ścianki.
10. Przejście balda odbywa się po chwytach jednego koloru. Kolor chwytów
wyznaczają chwyty startowe.

Czas trwania zawodów

1. Każdy etap ligi odbywa się na innej ściance.
2. Każdy z etapów trwa około 2 tygodnie.
3. Dokładne daty będą podane w wydarzeniach publikowanych na Facebooku.
4. W czasie trwania każdego etapu nie ma ograniczenia ilości wizyt na ściance oraz ilości prób na baldach. Każdy przychodzi kiedy może i robi ile ma siły.

Media

Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania wizerunku uczestników ligi na social mediach klubu.

Punktacja

1. Każda edycja ligi będzie miała osobny formularz punktacji.
2. Formularz każdy z uczestników wypełnia indywidualnie.
3. Wypełniony formularz należy zostawić na ścianie w oznaczonym miejscu na
recepcji.
4. Wypełnione formularze należy oddać maksymalnie do ostatniego dnia trwania danej edycji. Formularze oddane po dacie zakończenia nie będą brane pod uwagę.

Zakończenie ligi oraz nagrody

1. Zakończenie ligi odbędzie się ostatniego dnia, ostatniej edycji ligi.
2. Wyłonienie najlepszych członków klubu będzie polegało na zsumowaniu punktów z każdej edycji ligi.
3. Nagrody będą przyznawane w kategorii damskiej i męskiej bez podziału na
kategorie wiekowe.

4. Lista nagród będzie opublikowana na oficjalnej stronie WKW w portalu facebook.

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji powyższego
regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu o czym niezwłocznie powiadomi uczestników.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia zawodów, w tym przyznania wyróżnień. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji zawodów obejmuje także publikację imienia, nazwiska, płci celem opublikowania częściowych oraz końcowych wyników zawodów.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2018 poz. 1000).
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w zawodach.
6. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i używanie wizerunku na zdjęciach i filmikach z zawodów w social mediach klubu.