Relacja z zebrania Zarządu z dnia 12.09.2022

Uczestnicy
Zarząd: Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Krzysztof Zabłotny, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

1. Najbliższe spotkanie w Klubie z Zarządem

Omówiono plan najbliższego spotkania w siedzibie Klubu, na którym poruszana będzie tematyka formowania grup wsparcia przy Zarządzie.

2. Głosowanie w sprawie dofinansowania wyjazdu eksploracyjnego dla Aleksandry Przybysz

Zarząd głosował nad przyznaniem 1000 zł (tysiąca złotych 00/100) dofinansowania dla Aleksandry Przybysz na potrzeby wyjazdu eksploracyjnego do Armenii, którego celem jest otworzenie nowych dróg wielowyciągowych w parku narodowym Dilijan.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

3. Wniosek PZA o wsparcie wystąpienia o odznaczenia państwowe – stanowisko Zarządu

Zarząd jednogłośnie zadecydował o poparciu wniosku.

4. Usprawnienie procesu decyzyjnego obejmującego rozpatrywanie wniosków o przyjęcia nowych osób do Klubu

Kasia Tomsia oraz Krzysztof Zabłotny zobowiązali się do przygotowania propozycji usprawnień procesu obejmującego podejmowanie decyzji o przyjęciu danej osoby do Klubu na podstawie przesłanych do Zarządu informacji przez kandydata.

5. Współpraca w ramach projektu „Góry Młodym”

Wojciech Moczulski przedstawił w skrócie propozycję projektu autorstwa Doroty Kolończyk, która wpłynęła na skrzynkę pocztową klubu oraz zaproponował spotkanie z autorką projektu. Po krótkiej dyskusji Zarząd podjął chęć zorganizowania spotkania w formule on-line w celu przedyskutowania założeń i programu projektu.