Relacja z zebrania Zarządu z dnia 4.06.2022

Uczestnicy
Zarząd: Krzysztof Zabłotny, Katarzyna Kozyra, Katarzyna Tomsia, Jakub Mędrzycki, Wojciech Moczulski

Przewodniczący Zebrania
Katarzyna Kozyra

Protokolant
Wojciech Moczulski

 

1. Ukonstytuowanie się Zarządu

Przeprowadzono dyskusję na temat funkcji w Zarządzie i powiązanych z nimi obowiązków, w ramach której poszczególni Zebrani wyrazili swoje preferencje osobowe co do poszczególnych ról. Po jej zakończeniu i osiągnięciu konsensusu, ostatecznie nowy Zarząd ukonstytuował się jak poniżej:

  • Krzysztof Zabłotny – Prezes Zarządu,
  • Katarzyna Kozyra – Wiceprezes Zarządu,
  • Katarzyna Tomsia – Wiceprezes Zarządu,
  • Jakub Mędrzycki – Sekretarz,
  • Wojciech Moczulski – Skarbnik.

2. Głosowanie wniosku o odmrożenie spotkań w siedzibie Klubu

Przeprowadzono głosowanie w sprawie wniosku uchylającego zamrożenie spotkań w siedzibie Klubu, które to miało miejsce w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zwiększającego się ryzyka zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) w marcu 2020 r.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

3. Głosowanie wniosku dotyczącego publikacji sprawozdań Zarządu, sprawozdań finansowych oraz protokołów

Wojciech Moczulski przedłożył do głosowania wniosek o zwiększenie transparentności w zakresie prac prowadzonych przez Władze Klubu, który obejmuje:

  • opublikowanie sprawozdań z prac Zarządu minionej kadencji oraz powiązanych sprawozdań finansowych;
  • publikację protokołu ze Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego;
  • regularną publikację relacji z prac Zarządu, w tym wyników głosowań nad uchwałami;
  • regularne publikowanie kolejnych sprawozdań z prac Zarządu, sprawozdań finansowych oraz protokołów z Walnych Zebrań.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

4. Głosowanie w sprawie wykupienia przez Klub ubezpieczenia O/C

Wojciech Moczulski przedłożył wniosek o wykupienie przez Klub ubezpieczenia O/C przeznaczonego dla klubów zrzeszonych dla PZA na sumę ubezpieczenia 2 milionów zł (słownie dwóch milionów złotych 00/100) przy wysokości rocznej składki 930,- zł (słownie dziewięćset trzydzieści złotych 00/100).

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

5. Głosowanie w sprawie zakupu materiałów promocyjnych Klubu

Poddano pod głosowanie wniosek Krzysztofa Zabłotnego na przeznaczenie 3 tysięcy zł (słownie trzech tysięcy złotych 00/100) na zakup materiałów promujących Wrocławski Klub Wysokogórski (koszulki, naszywki, naklejki, etc.).

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.

6. Głosowanie w sprawie zakupu licencji na oprogramowanie wspierające zarządzanie członkostwami

Poddano pod głosowanie wniosek Krzysztofa Zabłotnego oraz Jakuba Mędrzyckiego o zakupienie rocznej licencji na usługę PagaSpot jako systemu do zarządzania członkostwami w Klubie w zakresie ich ewidencji, komunikacji oraz realizacji i monitorowania opłat członkowskich.

Oddano głosów: ,,za’’ – 5 głosów, ,,przeciw’’ – 0 głosów, ,,wstrzymujących się’’ – 0 głosów.