Walne Zebranie Członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Obecny Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków celem wyboru Zarządu na kadencję 2015-2017

Zebranie odbędzie się 5 marca 2015 o godzinie 19.00 w siedzibie klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu. W przypadku niedostatecznej liczby zebranych (brak quorum) kolejne zebranie odbędzie się 5 marca 2015 o godzinie 19.15, w siedzibie klubu przy ul. Sokolniczej 40/1 we Wrocławiu.

1. Otwarcie zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór prezydium: przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za lata 2012-2014 r.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za lata 2012-2014 r.
7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za lata 2012-2014 r.
8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za lata 2012-2014 r.
9. Głosowanie nad przyjęciem absolutorium za za lata 2012-2014 r. dla:
a) Zarządu
b) Komisji Rewizyjnej
c) Sądu Koleżeńskiego.
10. Wybór Komisji Mandatowej.
11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
12. Głosowanie nad ilością członków Zarządu
13. Wybór członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2015-2017:
a) członków Zarządu
b) członków Komisji Rewizyjnej
c) członków Sądu Koleżeńskiego.
14. Wolne wnioski
15.Zamknięcie zebrania.

Pozdrawiamy,
Zarząd Wrocławskiego KW