Konkurs Fotografii Górskiej 2008

Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego. Tym razem można rywalizować w kategoriach “Krajobraz górski” oraz “Akcja górska”. Do zdobycia są bardzo atrakcyjne nagrody

{tab=O konkursie}

Wkrótce rusza II edycja Konkursu Fotograficznego im. Jacka Mierzejewskiego “Życie pisane górami”.

Wrocławski Klub Wysokogórski oraz portal Fotografuj.pl zapraszają wszystkich fotografów, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, do przesyłania zdjęć w dwóch kategoriach: “Krajobraz górski” oraz “Akcja górska“. Prace można będzie przesyłać od pierwszego do trzydziestego sierpnia przez stronę internetową współorganizatora konkursu, serwisu Fotografuj.pl.

Do osób, których prace zakwalifikowały się do wystaw pokonkursowych, zwrócimy się o przysłanie plików w dużej rozdzielczości. Fotografie zostaną pokazane m.in. podczas Festiwalu Filmów Górskich w Lądku Zdroju, gdzie będą walczyły o nagrodę publiczości.

Z nadesłanych prac jury wyłoni laureatów, którzy otrzymają atrakcyjne nagrody, którymi będzie sprzęt fotograficzny oraz górski. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni aparatami Sony A350 wraz z obiektywami. Po szczegóły odsyłamy do regulaminu.

{tab=Regulamin}

REGULAMIN
II Konkursu Fotografii Górskiej
im. Jacka Mierzejewskiego

§ 1 Organizator

 1. Pomysłodawcą i organizatorem I Konkursu Fotografii Górskiej im. Jacka Mierzejewskiego jest Wrocławski Klub Wysokogórski z siedzibą we Wrocławiu. Współorganizatorem jest portal internetowy www.fotografuj.pl.
 2. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują: Olga Mierzejewska i Ewa Mierzejewska oraz Polski Związek Alpinizmu.

§ 2 Temat Konkursu

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
  1. „Akcja górska”
  2. „Krajobraz górski”.
 2. Prace zgłoszone do Konkurs mogą być dowolną interpretacją tematu przewodniego w danej kategorii.

§ 3 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
 2. Konkurs ma charakter otwarty. Może w nim wziąć udział każdy, kto zajmuje się fotografią profesjonalnie lub amatorsko.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komitetu organizacyjnego, członkowie Jury oraz ich rodziny i osoby im najbliższe.
 5. Przez członków rodziny, o których mowa w pkt. 4, rozumie się: rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby, pozostające w stosunku przysposobienia.
 6. Z Konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane bądź opublikowane.
 7. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa wymienionych powyżej, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody.

§ 4 Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie 10 prac (max 5 prac w każdej z kategorii).
 3. Prace fotograficzne biorące udział w Konkursie należy przesyłać przez mechanizm internetowy, zamieszczony na stronie www.fotografuj.pl. Prace spełniać muszą następujące warunki:
  1. format pliku: jpg;
  2. wymiary obrazka:
   • – minimalny 300 x 300 pikseli,
   • – maksymalny 800 x 600 pikseli;
  3. wielkość pliku: maksymalnie 180 KB;
  4. opis pracy:
   • – tytuł pracy,
   • – rok i miejsce powstania
   • – do której kategorii Konkursu praca jest zgłaszana: “Krajobraz” lub “Akcja”
  5. dane autora fotografii:
   • – imię i nazwisko,
   • – adres poczty elektronicznej,
   • – numer telefonu.
 4. Jeśli praca zostanie zakwalifikowana do wystawy konkursowej w Lądku Zdroju lub pokonkursowej, autor zostanie poproszony pocztą elektroniczną o przesłanie pliku umożliwiającego wydruk w formacie nie mniejszym niż 20 x 30 cm. Nieprzesłanie takiego pliku do 12 września 2008 roku spowoduje usunięcie zdjęcia z wystawy oraz utratę prawa do otrzymania nagrody przez autora.
 5. Wypełniając formularz i wysłając pliku ze zdjęciem Uczestnik Konkursu potwierdza, że posiada pełnię praw autorskich do każdej przesłanej pracy, nie naruszając praw autorskich osób trzecich, a treść prac nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zdjęć naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych i pozbawionych walorów artystycznych.
 7. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, Uczestnik Konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.

§ 5 Terminarz

 1. Prace należy umieścić na wskazanej przez Organizatora stronie internetowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r. Adres strony internetowej podany zostanie najpóźniej dnia 30 lipca 2008 r.
 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego oraz portalu www.fotografuj.pl w październiku 2008 roku.
 3. Uroczyste wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się we Wrocławiu. Dokładna data i miejsce zostanią podane, niepóźniej niż 2 tygodnie przed planowanym wernisażem, na stroniach Organizatora www.wkw.org.pl oraz serwisu www.fotografuj.pl.
 4. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystwy zostaną o tym fakcie powiadomieni przez Organizatora pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 5. Termin ogłoszenia wyników i wręczenia nagród może ulec zmianie.

§ 6 Jury

 1. Oceny prac i podziału nagród dokona Jury powołane przez Organizatora.
 2. W skład Jury wchodzą przedstawiciele środowisk górskich i fotograficzych:
  • Bogdan Jankowski – Przewodniczący
  • Przemysław Imieliński
  • Zbigniew Piotrowicz
  • Andrzej Rutyna.
 3. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.

§ 7 Nagrody

 1. W poszczególnych kategoriach Konkursu przewidziano nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz nagrodę publiczności dla autora pracy wybranej przez publiczność podczas Festiwalu Filmów Górskich w Lądku Zdrój.
 2. W kategorii „Akcja górska” zostaną przyznane następujące nagrody:
  • za zajęcie I miejsca: lustrzanka cyfrowa Sony A350 z obiektywem DT 18-70 mm o wartości 2800 zł.
  • za zajęcie II miejsca: plecak Black Diamond Anarchist Avalung o wartości 950 zł.
  • za zajęcie III miejsca: kije trekkingowe Black Diamond Contour Elliptic Carbon o wartości 480 zł.
 3. W kategorii „Krajobraz górski” zostaną przyznane następujące nagrody:
  • za zajęcie I miejsca: lustrzanka cyfrowa Sony A350 z obiektywem DT 18-70 mm o wartości 2800 zł.
  • za zajęcie II miejsca: plecak Black Diamond Anarchist Avalung o wartości 950 zł.
  • za zajęcie III miejsca: kije trekkingowe Black Diamond Contour Elliptic Carbon o wartości 480 zł.
 4. Przyznana zostanie też jedna Nagroda Publiczności Festiwalu Filmów Górskich w Lądku Zdroju w postaci aparatu cyfrowego Sony DSC W170 o wartości 1150 zł.
 5. Przyjmując nagrodę Uczestnik Konkurs zobowiązuje się do uregulowania podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie obliczonej na podstawie wartości nagrody oraz do przesłania na adres: kw.wroclaw@gmail.com swoich danych identyfikacyjnych (PESEL, NIP) i adresowych wraz z adresem odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia od Organizatora. Organizaor wyda Nagrodę Laureatowi po otrzymaniu kwoty równej należnemu podatkowi dochodowemu od wartości Nagrody, którą to kwotę Organizator przekaże do właściwego Urzędu Skarbowego.
 6. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzcy, przyznawania miejsc ex aequo, jak również przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
 7. Za przyznane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 8. Nagrodę może odebrać Uczestnik Konkursu lub osoba przez niego notarialnie upoważniona.
 9. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu nie poda swoich danych zgodnie z pkt 7.5 w czasie 7 dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia od Organizatora lub nie odbierze nagrody w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty uroczystego wręczenia nagród, nagroda przechodzi na własność Organizatora.
 10. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator Konkursu może przedłużyć termin odbioru nagrody.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 2. W sprawie tej decyzji nie będą uwzględniane żadne reklamacje.

§ 9 Wystawy, publikacje prac konkursowych

 1. Przesłanie zdjęcia na konkurs oznacza także udzielenie przez Uczestnika Konkursu Organizatorowi nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację fotografii na stronach Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, portalu Fotografuj.pl, a w przypadku otrzymania nagrody lub zakwalifikowania do wystawy pokonkursowej także na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych i marketingowych, wydawnictwach i stronach internetowych Organizatora oraz Sponsorów Konkursu
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego umieszczania w celach związanych z Konkursem prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych, na stronie swojego portalu internetowego, na wybranych stronach internetowych, w prasie, a także prawo do wielokrotnej ekspozycji
 3. Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 2, przysługują Organizatorowi nieodpłatnie.
 4. Autorzy zdjęć nagrodzonych, zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej, festiwalowej w Lądku-Zdroju i publikacji w wydawnictwach, zostaną o tym poinformowani przez Organizatora.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29.07.1992r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 2. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnicy, wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Uczestnika Konkursu praw autorskich innych osób.
 5. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny u Organizatora, na stronie internetowej www.wkw.org.pl oraz www.fotografuj.pl. Zainteresowani uczestnictwem w Konkursie mogą otrzymać egzemplarz Regulaminu pocztą elektroniczną lub po przesłaniu organizatorowi koperty zwrotnej z naklejonymi znaczkami pocztowymi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu oraz do odwołania lub przerwania Konkursu.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 919-921. 8. Przystąpienie do Konkursu oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.

{tab=Nagrody} {jgxtimg src:=[/images/konkurs/2008/a350.jpg] width:=[95] align:=[right] title:=[SONY A350] vspace:=[3]}

 • W kategorii „Akcja górska” zostaną przyznane następujące nagrody:
  • za zajęcie I miejsca: lustrzanka cyfrowa Sony A350 z obiektywem DT 18-70 mm o wartości 2800 zł.
  • za zajęcie II miejsca: plecak Black Diamond Anarchist Avalung o wartości 950 zł.
  • za zajęcie III miejsca: kije trekkingowe Black Diamond Contour Elliptic Carbon o wartości 480 zł.
  1. W kategorii „Krajobraz górski” zostaną przyznane następujące nagrody:
   • za zajęcie I miejsca: lustrzanka cyfrowa Sony A350 z obiektywem DT 18-70 mm o wartości 2800 zł.
   • za zajęcie II miejsca: plecak Black Diamond Anarchist Avalung o wartości 950 zł.
   • za zajęcie III miejsca: kije trekkingowe Black Diamond Contour Elliptic Carbon o wartości 480 zł.
  2. Przyznana zostanie też jedna Nagroda Publiczności Festiwalu Filmów Górskich w Lądku Zdroju w postaci aparatu cyfrowego Sony DSC W170 o wartości 1150 zł.

{tab=W skrócie}

Kiedy można przysyłać prace?

Między pierwszym a trzydziestym pierwszym sierpnia.

Jak, gdzie można przysyłać prace?

Przez formularz, który pojawi się 1 sierpnia w serwisie Fotografuj.pl.

Ile zdjęć można wysłać?

Maksymalnie 5 w każdej kategorii.

Jaki ma być rozmiar zdjęć?

Minimalne rozmiary to 300 x 300 pikseli, maksymalne 800 x 600 pikseli. Pliki nie mogą przekraczać 180 KB każdy. Jeśli zdjęcie zostanie zakwalifikowane do wystawy, będziesz musiał dostarczyć plik umożliwiający wydruk w rozmiarze 20 x 30 cm (czyli ok. 6 megapikseli)

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki?

W październiku 2008 roku.

Jeśli moje zdjęcie zostanie zakwalifikowane do wystawy w Lądku, do kiedy mam przysłać większy plik?

Do 12 września 2008 roku. Zdjęcia przysłane po tym terminie zostaną odrzucone, bo nie zdążymy przygotować odbitek.

{/tabs}

Sponsorzy

Media

Patronat