Regulamin

Regulamin kursu skałkowego organizowanego przez WKW

REGULAMIN
KURSU WSPINACZKI SKAŁKOWEJ

organizowanego przez Wrocławski Klub Wysokogórski

 1. Kursu ma na celu przygotowanie do samodzielnego wspinania w terenie skałkowym, niemającym charakteru wysokogórskiego. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym uprawnia do otrzymania karty wspinacza oraz dalszego szkolenia na kursie taternicki.
 2. Szkolenie oparte jest na programie opracowanym przez Komisję Szkolenia PZA i dodatkowo poszerzone
  o elementy drytoolingu i wspinaczki w lodzie.
 3. Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i wyraziła chęć odbycia kursu. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w kursie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów (podpisanej w obecności kierownika kursu).
 4. Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego kandydat musi przedstawić zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki.
 5. Na czas trwania kursu, kursant winien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  z klauzulą podwyższonego ryzyka.
 6. Opłata za część teoretyczną powinna być wniesiona w dniu zapisu, za praktyczną – nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia praktycznego. Istnieje możliwość uczestniczenia tylko w jednej części – teoretycznej lub praktycznej.
 7. Przed rozpoczęciem kursu organizator ma obowiązek, przedstawić uczestnikowi program kursu oraz harmonogram jego realizacji, w celu umożliwienia kontroli jakości świadczonej usługi.
 8. Część praktyczna kursu realizowana jest w terenie skałkowym w systemie weekendowym
  lub tygodniowym, w grupie maks. 4 osób (przypadających na jednego instruktora).
 9. Koszty przejazdów, noclegów i wyżywienia pokrywa kursant.
 10. Kursant winien posiadać własne obuwie wspinaczkowe oraz nie krępującą ruchów odzież,
  w przypadku szkolenia w terenie skałkowym – odpowiednią do aktualnych warunków pogodowych oraz sprzęt biwakowy (śpiwór itp.).
 11. Sprzęt potrzebny do wspinaczki i ćwiczeń kursant otrzymuje od instruktora szkolącego. W razie posiadania własnego sprzętu – może on być użytkowany tylko po uprzednim dopuszczeniu przez szkolącego instruktora.
 12. Za jakość sprzętu stosowanego w trakcie szkolenia odpowiada instruktor. Sprzęt, który uległ naturalnemu uszkodzeniu lub zniszczeniu w trakcie szkolenia nie obciąża kursanta. Sprzęt zagubiony podlega zwrotowi.
 13. Bez zgody instruktora nie wolno podejmować na własną rękę wspinaczki i niebezpiecznych ćwiczeń.
 14. Za szczególnie naganne i dyskwalifikujące z dalszego szkolenia uważa się przede wszystkim ryzykowną wspinaczkę bez asekuracji, umyślne działania zagrażające bezpieczeństwu innych osób, celowe niszczenie skał i przyrody, świadome niszczenie sprzętu wspinaczkowego i innych dóbr materialnych, kradzież.
 15. Kursant zobowiązany jest w razie zaistnienia wypadku do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz w razie konieczności wezwania odpowiednich służb ratunkowych (GOPR, Pogotowie Ratunkowe). Obowiązkiem instruktora jest posiadanie kompletnej apteczki pierwszej pomocy.
 16. Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie kursu umiejętności
  z zakresu technik asekuracji, technik linowych oraz samodzielne i swobodne pokonywanie z dolną asekuracją dróg skalnych o trudności nie mniejszej niż IV w skali UIAA.
 17. Egzamin z umiejętności kwalifikujących do szkolenia taternickiego przeprowadza Komisja Szkoleniowa Klubu.
 18. W razie niedostatecznych umiejętności, kursant może otrzymać zaświadczenie o odbyciu kursu bez kwalifikacji na kurs taternicki.
 19. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu (brak kwalifikacji na kurs taternicki), kursant ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu.
 20. Ewidencję i dokumentację o przebiegu szkolenia prowadzi instruktor szkolący, a po zakończeniu przechowywana jest w Komisji Szkoleniowej Klubu.
 21. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

Zatwierdzono na zebraniu Zarządu Klubu w dniu 26 października 2006r.