Zapisz się do WKW!

Jeśli chcesz korzystać z przywilejów przysługujących członkom WKW,  uczestniczyć w wyjazdach wspinaczkowych, narciarskich i turystycznych, pokazach slajdów i szkoleniach, a zwłaszcza jeśli masz chęć do działania – przyłącz się do WKW.

Wymagania przyjęcia do Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego są następujące:

 • ukończone 18 lat przez kandydatkę/kandydata,
 • przedstawienie do wglądu jednego z dokumentów:
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu wspinaczki skalnej bądź kursu taternickiego, obu zrealizowanych zgodnie z programem szkoleniowym Polskiego Związku Alpinizmu,
  • wykazu przejść skalnych/górskich,
  • wykazu sportowej działalności górskiej (np. skitury, turystyka wysokogórska, biegi górskie, itp.),
 • zapoznanie się ze Statutem Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, który znajduje się na stronie internetowej Klubu pod adresem https://www.wkw.org.pl/o-klubie/statut

Jak się zapisać?

Należy wysłać e-mail’a na adres kw.wroclaw małpka gmail.com podając w nim następujące dane:

 • imię i nazwisko (najlepiej w tytule e-mail’a),
 • e-mail i telefoniczny numer kontaktowy,

oraz dołączyć do niego jeden lub więcej z wymienionych w wymaganiach dokumentów w wersji elektronicznej (zaświadczenia, wykazy).

Zarząd, po spełnieniu wymaganych warunków, na mocy uchwały przyjmuje kandydata w poczet członków Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.

Nowy członek WKW zostaje o tym fakcie poinformowany e-mailem i poproszony o:

 • przesłanie zeskanowanego aktualnego zdjęcia do legitymacji oraz
 • opłacenie składki członkowskiej w wysokości 150 zł i wpisowego w wysokości 50 zł na konto klubowe (ING Bank Śląski 13 1050 1575 1000 0023 2909 0373, numer konta oraz dane teleadresowe klubu są dodatkowo dostępne na stronie https://wkw.org.pl/o-klubie/dane-klubowe).

Uwaga: prosimy kandydatów o nie wpłacanie na konto Klubu żadnych kwot do momentu otrzymania potwierdzenia o przyjęciu w poczet członków WKW!

Legitymacje dla nowych członków Klubu wyrabiane są raz w danym miesiącu, zwykle na jego początku. Obejmują one osoby zapisane w miesiącu poprzednim i są gotowe do odebrania po około 2 tygodniach.

Przy odbiorze legitymacji nowi członkowie Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego podpisują się własnoręcznie na oświadczeniu o treści:

 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wrocławski Klub Wysokogórski moich danych osobowych w celu realizacji celów statutowych Klubu.
 2. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zrealizowania przepisów RODO i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz otrzymywania informacji dotyczących działalności Klubu.
 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapisania się do Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.
 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO – informuje się, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławski Klub Wysokogórski, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sokolnicza 40/1, 53-660 Wrocław.
  2. Adres do korespondencji: ul. Sokolnicza 40/1, 53-660 Wrocław.
  3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji celów statutowych Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo do celów archiwalnych, badań naukowych i historycznych oraz statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 5. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z informacjami zawartymi w pkt. 4.
 6. Oświadczam, że zapoznałem/-am się ze Statutem Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 7. Mając świadomość, że sporty propagowane przez Wrocławski Klub Wysokogórski mogą być niebezpieczne dla życia lub zdrowia, oświadczam, że uprawianie tych sportów oraz udział w imprezach organizowanych przez Klub podejmuję na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 8. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).