Statut Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Statut Wrocławskiego Klubu Wysokogórskiego

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Wrocławski Klub Wysokogórski zwany dalej “Klubem”, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz Wrocław.
 2. Klub może działać poza granicami Polski, pod warunkiem iż pozwala na to prawo danego państwa.

§ 3

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

Klub może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

 1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział II – Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie sportów górskich.

§ 7

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością o której mowa w § 6,
 2. organizowanie i popieranie działalności sportowej w zakresie sportów górskich z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa,
 3. organizowanie i popieranie działalności turystycznej oraz organizacji wypraw górskich,
 4. upowszechnianie wiedzy o sportach górskich,
 5. organizację pokazów, odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów itp.,
 6. organizację kursów i zawodów sportowych z zachowaniem obowiązujących przepisów,
 7. popieranie przedsięwzięć w zakresie sportów górskich rokujących nadzieję odniesienia znaczącego sukcesu sportowego,
 8. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu, na rzecz wspierania celów o których mowa w § 6,
 9. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 10. współpracę z placówkami naukowymi w zakresie zagadnień związanych z górami,
 11. propagowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych związanych z obszarami działania członków Klubu,
 12. inicjowanie i podejmowanie innej działalności zmierzającej do realizacji statutowych celów i zadań Klubu, zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów i praw.

§ 8

Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne. 
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu.

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. członków uczestników,
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4.  członków honorowych.

§ 11

 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Klubu.
 2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Klubu, która uprawia sporty wspinaczkowe i może to udokumentować.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób zasługi dla Klubu.
 5. Członków uczestników, zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
  2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Klub,
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Klubu,
  5. noszenia odznaki organizacyjnej,
  6. zaskarżenia, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z Klubu.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Klubu,
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu i przepisów dotyczących działalności górskiej,
  3. przestrzeganie etyki górskiej,
  4. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie. 

§ 13

 1. Członek uczestnik oraz wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. 2 – 6.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 3. Członek uczestnik ma takie same obowiązki jak członek zwyczajny.
 4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

§ 14

 1. Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, które może być uchylone na wniosek skreślonego członka, po uregulowaniu należnych składek i opłat,
  4. wykluczenia z Klubu na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki górskiej,
  5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1, 2, 3 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych ust. 1 pkt 4,5 Sąd Koleżeński podając przyczynę wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 

Rozdział IV – Struktura organizacyjna

§ 15

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Klubu, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz, jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
 2. W Walnym zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i uczestnicy oraz zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – liczby członków określonej § 16 ust. 2,
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze-wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminie określonym w § 16 ust.1.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie.
 5. Członkowie ustępujących władz nie mogą wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnych uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
 8. W przypadku określonym w ust. 7 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Klubu,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalenie regulaminu władz Klubu,
 4. wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
 6. ustalanie ulg i zwolnień od składek członkowskich i innych świadczeń,
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Klubu lub jego władze,
 8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 9. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
 10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 4-7 członków, w tym prezesa, 1-4 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika i konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 3. O liczbie osób w Zarządzie decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 4. Członkowie Zarządu, a w szczególności prezes, muszą posiadać doświadczenie we wspinaczce wysokogórskiej. Dopuszczalny jest jednak wybór do Zarządu osób nie posiadających takiego doświadczenia, o ile stanowią one mniej niż 50% składu Zarządu. Postanowienie poprzedniego zdania nie ma zastosowania do osoby prezesa.
 5. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zarządu oraz prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos prezesa lub w razie jego nieobecności głos wiceprezesa.

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określenie szczegółowych kierunków działania,
 3. ustalanie budżetu i preliminarzy,
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
 6. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 8. powoływanie komisji, zespołów oraz określenie innych zadań,
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 10. organizowanie i prowadzenia działalności gospodarczej,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
 12. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 13. wnioskowanie o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego Klubu,
 14. nakładanie kar na członków Klubu w przypadku naruszania obowiązków wynikających z niniejszego statutu, uchwał lub postanowień władz Klubu (upomnienia, nagany, zawieszenia itp.),
 15. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 24

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Klubu,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zebrania Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Klubu,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 25

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.

§ 26

W przypadkach określonych w § 24 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebrania Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

§ 27

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Klubu.

§ 28

 1. Sąd koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
 2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub jego zastępca.
 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

§ 29

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszaniem przez członków postanowień statutu,
 2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami władz Klubu,
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 4. orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Klubu ze statutem.

§ 30

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członkowskich od 6 do 12 miesięcy,
 4. wykluczenia z Klubu.

§ 31

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§ 32

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

Rozdział V – Majątek i fundusze

§ 33

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 34

 1. Źródłem powstania majątku Klubu są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,
  3. dotacje,
  4. darowizny, zapisy, i spadki,
  5. wpływy z działalności statutowej.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Klubu.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i skarbnika.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI – Zmiany statutu i rozwiązanie Klubu

§ 36

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).